แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล

Main Article Content

ศิริเกษม ศิริลักษณ์
จิติมา วรรณศรี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ด้วยการสังเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสังเคราะห์เอกสารและแบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา            ควรกำหนดเป้าหมายในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล เสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นอิสระ ความเป็นสากล ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดภาระงานของสถาบันด้วยการวิจัย การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม การบริการวิชาการเพื่อสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณแนวใหม่ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เข้ากับยุคสมัย และการจัดการเทคโนโลยี และมีกระบวนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบและประเมิน และนำผลไปปรับปรุงและกำหนดมาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chiangkul, W. (2016). Report of the State of Thai Education 2014/2015: How to
Transform Thai Education to Keep Up with the World in the 21st Century.
Bangkok: Pimdee Printing Company Limited.
Chulalongkorn University Strategic Plan. (2017-2020). Chulalongkorn University
Strategic Plan 2017 – 2020. Retrieved on 24 March 2018 from http://www.osm.chula.
ac.th/images/stories/news/n590915/ST-Plan-60-63.pdf
Educational Statistics Report. (2019). Annual Review 2018-19. Retrieved 2 September 2020
from https://www.ox.ac.uk/annual-review-2018-19
Khan Academy and Stanford University. (2021). Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) (2016). Retrieved 24 December 2020
https://www.khanacademy.org/
Maesincee, S. (2017). Education Administration to Create Thailand 4.0. Bangkok: Faculty of
Education, Chulalongkorn University. Bangkok.
National Education Act. (1999). Office of the National Education Commission (2001).
Higher Education Reform Guidelines based on the National Education Act 1999.
Bangkok: VTC Communication Limited Partnership.
Office of the Civil Service Commission (OCSC), Good governance principles of good corporate governance. Retrieved 24 January 2021 from https://www.ocsc.go.th
/sites/default/ iles/attachment/article/7.1_hlakthrrmaaphibaalkhngkaar
brihaarkicchkaarbaanemuuen gthiidii.pdf
Royal Thai Government Gazette (2019). SE Thailand, 2019 Retrieved 24 December 2020 from https://www.sethailand.org/Stanford University (2021).
Sararatana, W (2014). Education Administration in and for 21st Century. Retrieved on 24
March 2018 from http://www.mbuisc.ac.th/phd/thesis/administration.pdf
The Times Higher Education. (2020) World University Rankings 2021. Retrieved 2 September, 2020, from https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-world
The Times Higher Education World University Rankings. (2021). Stanford University Today.
Retrieved 20 December 2020 from https://facts.stanford.edu/wp-
content/uploads/sites/20/2021/02/Stanford-FactBook-2021-v7.6-FINAL.pdf