ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

Main Article Content

หรรษธร ณรงค์
วิจิตรา ศรีสอน
สัณฐาน ชยนนท์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกกับยุทธศาสตร์ชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2) หาแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ 3) นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1 คน โดยการจัดกลุ่มสนทนา จำนวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย SWOT Analysis และ TOWS Matrix วิเคราะห์บทสรุปเชิงเนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลโดยเทคนิคสามเส้า ด้านคน เวลา และสถานที่


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์ของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกกับยุทธศาสตร์ชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาว ยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ สร้างเสริมความร่วมมือกับหลากหลายองค์กรภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 2) แนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกการประกาศเขตส่งเสริมใน 5 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ (1) เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออกหรือ Special EEC Zone : Eastern Airport City บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (2) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) จังหวัดระยอง (3) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd) จังหวัดชลบุรี (4) นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง และ (5) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จังหวัดระยอง 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบจุดแข็งด้านการพัฒนาพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบสาธารณูปโภค นโยบายอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอด และการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะซึ่งสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยใช้ยุทธศาสตร์ LIS ประกอบด้วย (1) Logistics โลจิสติกส์ (2) Industry อุตสาหกรรม (3) Smart city เมืองอัจฉริยะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Academic Office, Secretariat of the House of Representatives (2017). Eastern Economic Corridor (EEC), a new hope for the sustainable Thai economy. Bangkok: Academic Office, Secretariat of the House of Representatives.
Eastern Economic Corridor Development Office. (2016). Special Economic Corridor Development Project. Online. Retrieved 7 August 2019. Source: http://www.eeco.ot.th/th.
Natchaphon Jaroonpipatkul (2017). EEC, a new investment locomotive of the decade. Bank of Thailand. Online. Retrieved 6 August 2019. Source http:/www.bangkokbiznews.com/
blog/detail / 640761.
National Economic and Social Development Board. (2016). Eastern Economic Regulation Development Work Plan. Bangkok: Main Report, Office of the National Economic and Social Development Board.
National Strategy Committee. (2018). National Strategy 2018-2037 (short version). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.
Office of the Board of Investment. (2015). A Guide to Investment in the Special Economic Development Zones. Bangkok: Office of the Board of Investment.
Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). National Economic and Social Development Plan Twelfth Edition, 2017 – 2020. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.
Strategy and Information for Development Division, Rayong Province. (2018). Eastern Economic Corridor Development Project: Rayong Province. Rayong: Rayong Provincial Office.
Suthiket Tadpitakul. (2017). EEC Eastern Economic Corridor. Investment Promotion Journal. 28 (7) p. 8.
United Nations Conference on Trade and Development. (2019). Special Economic Zones. Geneva: United Nations.