กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะ ด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล