การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

Main Article Content

จตุรงค์ ทองพันธุ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และ 3) เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การวิจัยเป็นแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามด้วยเทคนิคเดลฟาย และใช้การประเมินผลของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และเชี่ยวชาญด้านการบริหารและด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในวิธีการเทคนิคเดลฟาย 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมประเมินรูปแบบและโครงร่างคู่มือ ได้แก่ ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์หรือความเกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย และกลุ่มผู้บริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ประเมินคู่มือ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์


            ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านผู้นำ 2) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ด้านบริหารจัดการองค์กร 4) ด้านลูกค้า 5) ด้านบุคลากร คู่มือแนวทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความสำคัญของคู่มือการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ส่วนที่ 2 การพัฒนารูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รูปแบบการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้รับการประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยมติเป็นเอกฉันท์ และคู่มือการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศได้รับการประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อนำไปใช้พัฒนาธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Arif, M. et al., (2017). “Role of leader-member exchange relationship in organizational change management : Mediating role of organizational culture.” International Journal of Organizational Leadership, (3)6, 32-41.
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, 2016. Analysis of Thailand's Competitiveness Ranking. Bangkok.
Goleman, A. (2017). The energizing nature of work engagement: Toward a new need-based theory of work motivation. Research in Organizational Behavior, (7)3, 1-18.
Hartmann, D., King, J., & Narayanan, T. (2015). Alignment to Achieve Recognition for Excellence. Performance Management for the Oil, Gas, and Process Industries, (4)8, 609-622.
Jankalová, M. (2018). Business Excellence Evaluation as the Reaction on Changes in Global Business Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (6)2, 1056-1060.
Kiseleva, K. et al. (2018). The Theory and Practice of Customer Loyalty Management and Customer Focus in the Enterprise Activity. International Review of Management and Marketing, (6)6, 95 – 103.
Office of Transport and Traffic Policy and Planning, 2016. Sustainability Report. Bangkok
Office of the Board of Investment, 2016. Creating a Sustainable Business Organization, Bangkok.
Rachinger, B. et al. (2018). Reading the room: Leveraging popular business books to enhance organizational performance. Business Horizons, (61)2, 191-197.
Seiichi, N. (2016). What do we really know about employee engagement. Human Resource Development Quarterly, 25, 155-182.
Shah, S. & Beh, L. (2016). The impact of motivation enhancing practices and mediating role of talent engagement on turnover intentions: Evidence from Malaysia. International Review of Management and Marketing, 6, 823-835.
Srisutsawat, S. (2019). Space Industry '1 in 10 S curve Target industry Handicap pushes Thailand towards the Aerospace Hub of ASEAN. Bangkok.