กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ศักดา ทัดสา
วัลนิกา ฉลากบาง
พรเทพ เสถียรนพเก้า

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน การศึกษาพหุกรณี จำนวน 3 โรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (IOC)


            ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 30 โครงการ/กิจกรรม 65 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มี 4 โครงการ/กิจกรรม 10 ตัวชี้วัด 2) กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศมี 6 โครงการ/กิจกรรม 14 ตัวชี้วัด 3) กลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 4 โครงการ/กิจกรรม 8 ตัวชี้วัด
4) กลยุทธ์ด้านกระบวนการเรียนรู้ มี 4 โครงการ/กิจกรรม 7 ตัวชี้วัด 5) กลยุทธ์ ด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้ มี 3 โครงการ/กิจกรรม 9 ตัวชี้วัด 6) กลยุทธ์ด้านเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี 5 โครงการ/กิจกรรม 9 ตัวชี้วัด และ 7) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มี 4 โครงการ/กิจกรรม 8 ตัวชี้วัด ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงทำให้มีความเชื่อมั่นได้ว่ากลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิผลได้จริง
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References
Chuprawat, P. (2010). Development of information and communication technology management strategies for school under the Office of the Education Area Bangkok (Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok.
Jumpolla, J. et al. (2014). Project "Case study: A Model of success in educational management for small schools in the Northeast" (Research Report). Research Fund Office
Kijpreedaborisut, B. (1999). Techniques for creating and collecting data. (5th edition). Bangkok: B&B.
Kimble, G.A. (1996). Problems of learning and the problem of definition: Comments on Professor Grant’s paper. In A.w.Melron(Ed.), Ca/egories of hrdnzan learning. New York: Academic Press, pp.32-45.
Kitjasajja, N. (2016). Development of strategies for managing information and communication technology for education for large schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 4, Pathum Thani province. (Thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani.
Konkham, A. (2020). Effective information technology management strategy for schools to expand educational opportunities under the Office of the Primary Educational Service Area in the Northeast (Doctoral Dissertation). Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon.
Ministry of Information and Communication Technology. (2011). Thailand information and communication technology policy framework 2011-2020 ICT 2020. Bangkok: Ministry of Information and Communication Technology.
Panjang, W. (2016) Management strategies for information and communication technology for secondary schools (Doctoral Disseratation). Silpakorn University, Bangkok.
Phanpheng, S. (2012). School management model using information and communication technology to improve educational quality in basic educational institutions (Master's Thesis) Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani
Phutian, C. (2017). Implementation of information technology standards for education affecting academic administration of schools under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1 (Master's Thesis). Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao.
Srisa-ard, B. (2000). Preliminary research. (2nd edition). Bangkok: Suwi Riyasan.
Vongvanich, M. (2013). Integration of information and communication technology (ICT) in the learning process of small schools in Thailand. (Retrieved from http://www.hu.ac.th/
Yeamram, T. (2018). Operating conditions for information and communication technology for education of schools under the Secondary Educational Service Area Office 33. Buriram University (Master's Thesis). Buriram Rajabhat University, Buriram.
conference/conference 2013/Proceedings2013/pdf/Book3/Describe2/336_111-126.pdf on 19 September 2020)