ความต้องการจำเป็นและองค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ, ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ, ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

วีนัส ภักดิ์นรา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีค่า IOC= .80 และมีค่า r= .824 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่,
ร้อยละ, , S.D. และค่าดัชนี PNI Modified และ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 2,600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีค่า IOC= .80, .80, .90, 1.00 มีค่า r= .927, .858, .943 และ .916 ตามลำดับ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS Version 23.0


                  ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 2.82, S.D.= 4.34) มีสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.= 3.61) และมีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (PNI= .40), ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ (PNI= .38), ทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา (PNI= .37) และทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ (PNI= .36) ตามลำดับ 2) โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาครูมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alfaro-LeFevre, R. (2019). Critical Thinking and Clinical Judgment: A Practical Approach. (7rd ed.). Philadelphia: PA.: Elsevier.

Bandrowski. (1996). Integrating the internet in the science classroom. Retrieved March 3, 2022, from http: //kenaco.telebyte.com/billband/presentation.html.

Beyer, B. K. (1985). “Critical thinking: what is it ?”. Social education, 25 (4), 269-308.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMos: Basic concepts, applications, and

programming. (2nded.). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Chadcham, S. & Kornpetchpranee, S. (2003). Structural equation modeling. Journal of Educational Research and Measurement, 1(1), 1-24.

De Bono, E. (2016). Lateral thinking: A textbook of creativity. London, United Kingdom, Penguin Books.

Decaroli, J. (1973). What research say to the classroom teacher: critical thinking. Social education, 37(1), 67-68.

Dewey, J. (1993). How we think. New York: D.C. Health & Company.

Diamantopoulos, A. & Siguaw, J.A. (2000). Introducing LISREL: A guide for the uninitiated. Thousan Oaks. CA: Sage.

Dressel & Mayhew. (1957). General education: exploration in evaluation. Washingtion, D.C.: American

Council on Education.

Eisenfuhr, F. (2011). Decision making. New York, NY: Springer.

Ennis, R. H., & Millman, J. (1985). Cornell critical thinking tests level X & level Z-manual. (3rd ed.). California:

Midwest Publication.

Galotti, K. M. (2013). Cognitive psychology: In and out of laboratory. (5thed.). Canada: SAGE.

Gazzaniga, M.S. (2009). The cognitive neurosciences. (4thed.). London: The Mit Press.

Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill Book Company.

Guilford, J.P. & Hoepfner, R. (1971). The Analysis of intelligence. New York: McGraw-Hill.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective.

(7rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Hu, L.-T., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analiysis: Conventional criteria versus new alternatives. Stuctural euation modeling, 6, 1-55.

Isaksen, S., G. & Dorval, K. B. & Treffinger, D. J. (2011). Creative approaches to problem solving: A framework

for innovation and change. New York: Sage.

Khemmani, T. (2011). Analysis, Synthesis, Creative and critical thinking skills: Integration in teaching-

learning plan. The journal of the royal institute of Thailand, 36(2), 188-204.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3rd ed.). New York: Guilford Press.

Krulik, S. & Rudnick, J.A. (1993). Reasoning and problem solving. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Laskey, K. B. & V.N. Campbell. (1991). Evaluation of an intermediate level decision making to

adolescents. illsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation: MHESI. (2021). Retrieved March 30, 2021 from https://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/mua-heserviec/Html.

Norris, S. & Ennis, R. H. (1989). Evaluating critical thinking. Pacific Grove, CA: Midwest Publications.

Office of the Education Council. (2019). Proposals for the Second Decade of Education Reform (2009 – 2018). Bangkok: Prig Wan Graphic.

Osborn, A. F. (1963). Creative imagination. (3rd ed.). New York: Charles Scridners Sons.

Plsek, P. E. (1997). Creativity, innovation, and quality. Milwaukee, Wis.: ASQC Quality Press.

Pornkul, C. (2014). Teaching think processes: Theory and application. (3rd ed.). Bankok: Chulalongkorn University Printing House.

Robertson, I.T. and Smith, M. (2001). Personnel selection. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(4), 441-472.

Sakulsriprasert, C. (2013). Confirmatory factor analysis. Journal of Clinical Psychology. 44(1): 1-16.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation Modeling. (3rd ed.). New York: Taylor & Francis.

Sinlarat, P. (2018). Education 4.0 is more than education. (5nded.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Simon, H. A. (1997). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations. (4thed.). The Free Press.

Siphai, S. & Sinlarat, P. (2018). Thailand's Educational Transformation towards Education 4.0. Journal of

Educational Measurement, Mahasarakham University, 24(2), 13-27.

Sternberg, R.J. (2009). Cognitive psychology. (5rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology: IPST. (2021). PISA 2018.

Retrieved February, 17, 2021. https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/.

The martin prosperity institute: MPI. (2015). The global creativity index 2015. Rotman school of

management. University of toronto’s. Retrieved March 1, 2022, from https://www.cea.or.th/th.

Torrance, E. P. (1992). A national climate for creativity and invention. Gifted child today. 5(1), 10-14.

Treffinger, D.J. (2005). Creative Problem Solving: an introduction. Waco, TX: Prufrock Press.

Verma, D. (2014). Study and analysis of various decision making models in an organization. IOSR

Journal of Business and Management, 16 (2), 171-175.

Wallach, M.A. & N. Kogan. (1965). Modes of thinking in young children: A study of the creativity-

intelligence distinction. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Weir, J.P. (1974). Problem solving is everybody's problem. Science teacher, 4(4), 16-18.

World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Retrieved March 1, 2022, from

: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/.

Yildiz, K. (2012). Primary school principals decision making styles. Sakarya University Journal of

Educational Faculty, 24(1-7), 104-133.