การพลิกโฉมพระสอนศีลธรรม: การพัฒนาพระบริหารการนิเทศ พระนิเทศก์ และพระสอนศีลธรรมเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสังคมไทย

Main Article Content

พระศรีธรรมภาณี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอชุดองค์ความรู้ของโครงการวิจัยย่อย ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพระบริหารการนิเทศตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของพระนิเทศก์เพื่อ เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง 3) เพื่อนำเสนออนาคตภาพพระสอนศีลธรรมเพื่อยกระดับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสังคมชีวิตวิถีใหม่ การศึกษาโครงการวิจัยย่อย 1 ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี โครงการวิจัยย่อย 2 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ โครงการวิจัยย่อย 3 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ โดยมีพื้นที่การศึกษานำร่อง 4 ภาค 9 จังหวัด


            ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการพระบริหารการนิเทศก์ มี 4 องค์ประกอบ คือ
(1) กระบวนการการคัดเลือกอย่างมีส่วนร่วม (2) กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) การวางโครงสร้างระบบการส่งเสริมพระบริหารการนิเทศ (4) การสร้างพลังเครือข่ายพระบริหารการนิเทศที่เข้มแข็ง 2) รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของพระนิเทศก์ ประกอบด้วย (1) ชุดบริหารจัดการ 1:1:1 (2) กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่าย (3) กระบวนการสื่อสารเสริมพลังการทำงานเป็นทีม 3) อนาคตภาพพระสอนศีลธรรม ประกอบด้วย (1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา (2) มีทักษะการสร้างหลักสูตร (3) มีทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (4) มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (5) มีทักษะการประเมินการเรียนรู้ และ (6) พระสอนศีลธรรมควรมีทักษะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ องค์ความรู้งานวิจัย โมเดล “ต้นไม้พลังศีลธรรมในสังคมไทย” ประกอบด้วย (1) รากฐานแห่งความร่วมมือของพลังเครือข่าย (2) การทำระบบและโครงสร้างที่เข้มแข็งและมีความชัดเจน (3) พัฒนาพลัง 3 ชั้น พระบริหารการนิเทศ พระนิเทศ และพระสอนศีลธรรมเพื่อการขับเคลื่อนพลังศีลธรรม (4) ผลลัพธ์ของผู้เรียน (5) การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Klangphahol, K. (2020). Mixed Methods Research. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 14(1), 235-256.

Merholz, P. (1960). Why Design Thinking Won’t Save You. Harvard Business Review Blog: Network.

Phinla, W., & Phinla, W. (2018). The Management of Social Studies Learning in the 21st Century. Bangkok: chulalongkorn University Press.

Phra Sridhammapani et al. (2018). An Analytical Studies Process and Outcomes of project of Monks Teaching Morality in School (Research Report). Ayutthaya: The Office of Monk Development for Teaching Morality of MCU.

Phra Theppavaramethi et al. (2017). A Movement of Buddhist Reform: Policy and Practice for Developing Peaceful Society (Research Report). Ayutthaya: Buddhist Research Institute of MCU.

Phuwajaroonkul, P. (2021). GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn. Retrieved March 3, 2022, from www: https://celt.li.kmutt.ac.th/km/index.php/growth-mindset-developing-intrinsic-motivation-to-learn

Supervisor. (2021). Supervisor of Central. Interview. March, 22.

The Office of Monk Development for Teaching Morality of MCU. (2022). Annual Action Plan 2022. Retrieved September 2, 2021, from https://www.krupra.net/v3/index.php?url =news&cat=M

Research and Educational Development Office, Office of Education Council, Ministry of Education. (2021). The Project to Study Future Skills for Developing Thais of all ages to prepare for 21st Century Disruption: Results of the Study and Guidelines on Promotion. (Research Report). Bangkok: Research and Educational Development Office, Office of Education Council, Ministry of Education.