ติดต่อ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D, D423, 79 หมู่ 1 กม. 55 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-248-000 (ต่อ 8528) มือถือ: 092-556-4635, 061-296-1654, 084-320-3962
Master of Arts Program in Peace Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
School Building 4th floor, Zone D, D423, 79 M.1, K.55, Phahon Yothin Road, Lam Sai, Wang Noi,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand.
T. 035-248-000 (8528) No. 092-556-4635, 061-296-1654, 084-320-3962

ผู้รับผิดชอบหลัก

Assist.prof.Dr. Phramaha Duangden Thitayano (Tunin)
บรรณาธิการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 0925564635, 0843203962

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Phramaha Piyanat Piyaratano
เบอร์โทรศัพท์ 061-296-1654