Announcements

           ตามที่ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN: 2985-1556 (Online) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)  ทั้งนี้ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ส่งเสริมการเผยแพร่บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย กำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 6 ฉบับ  กล่าวคือ

                  ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์     

                  ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 

                  ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

                  ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 

                  ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม           

                  ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม

          ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอแจ้งปรับเปลี่ยนวงรอบการเผยแพร่วารสาร ฉบับเพิ่มเติม (supplemental issues) พฤษภาคม – มิถุนายน ให้เป็นฉบับปกติที่ 3 ตามช่วงเดือนเดิมของบทความที่เคยเผยแพร่ สรุป ฉบับวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร มีกำหนดวงรอบการเผยแพร่ปีละ  6 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้

                  ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์     

                  ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 

                  ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

                  ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 

                  ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม           

                  ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม

         ทั้งนี้  เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

         เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร คือ ISSN: 2985-1556 (Online)  ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/index

 

 

ประกาศ: วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปิดรับบทความชั่วคราว

2024-04-13

           กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น หากมีการเปิดรับบทความเพิ่มกองบรรณาธิการจะประกาศให้รับทราบเป็นระยะต่อไป สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนหน้านี้ สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ 

 

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2021-03-02

      เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่  (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้  

      1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

      2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร 

      3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

      4. ตรวจพบบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทางวารสารตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำการปรับปรุงแก้ไขแปลใหม่ เจ้าของบทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

      ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะๆ

     

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

2021-02-17

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

          วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น  โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย  ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition  คลิกดูตัวอย่างอ้างอิง

          วารวารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า ปีละ  6 ฉบับ เพื่อให้เอื้อกับบทความประเภทโครงการวิจัยชุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ เป็นต้น  ทั้งนี้ตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567) เป็นต้นไป