วาทกรรมคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท และศิษยานุศิษย์ กับการสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสงบสุข

Main Article Content

ภิชญาพร อยู่คล้ำ
สุนทร วรหาร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารวบรวมจัดจำแนกเผยแผ่วาทกรรมคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท และศิษยานุศิษย์ 2)เพื่อศึกษาวาทกรรมคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท และศิษยานุศิษย์กับการสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสงบสุขของสังคม โดยมุ่งศึกษาเฉพาะหลวงปู่ชา สุภัทโท และหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสารและลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มประชากร
ผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์


         ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมคำสอนของหลวงปู่ชา และพระราชภาวนาวกรม มีลักษณะคำสอนที่คล้ายกัน สามารถจำแนกลักษณะคำสอนออกเป็น 7 ลักษณะได้แก่ 1.วาทกรรมคำสอนเกี่ยวกับสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน 2.วาทกรรมคำสอนเนื้อความเกี่ยวกับธรรมะของพระสัมมาพุทธเจ้า 3.วาทกรรมที่สอนด้วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 4.วาทกรรมที่เป็นคำง่ายตรงกับเนื้อหาของเรื่อง 5.วาทกรรมที่ใช้สอนด้วยวิธีปฏิบัติ 6.วาทกรรมที่สอนด้วยวิธีสนทนาถาม-ตอบ และ 7.วาทกรรมที่ใช้อารมณ์ขัน วาทกรรมคำสอนของ หลวงปู่ชา สุภัทโท และหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ล้วนมีคุณค่าทางสังคมเพราะทุกคำสอนมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข คือ 1.ทำให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจถึงแก่นธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2.ทำให้เกิดทายาทธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3.ทำให้เกิด ศาสนพิธีหรือกิจกรรมด้านพุทธศาสนาในสังคม 4.มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีและทำให้มีการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ และ 5.ทำให้เกิดจิตอาสาในการช่วยงานสร้างสรรค์สังคมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bannaruji, B. (1995). Questions Book. Bangkok: Pornboon Printing.
Na Ubon, B. (2004). The story of Ubon Ratchathani. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University Press.
PhaBhodhiyanadaera (Venerable Ajahn Chah Subhaddo). (2017). Food for Mind. 6th edition. Bangkok: October Printing.
___________. (2014). Patipada BraBhodhiyana (PhaBhodhiyana’s Practice). 4th edition. Nonthaburi: Mata Karnpim.
___________. (2015). Wisdom from Obstacles. 2nd edition. Ubon Ratchathani: Siritham Offset.
___________. (2004). Beyond Reason. 6th edition. Bangkok: October Printing.
___________. (2002). The Answers from Venerable Ajahn Chah Subhaddo. 7th edition. Bangkok: October Printing.
PhaMahavijanasuvino. (2000). A Study of Bhuddhist Personael Training Process of Phrabodhinanathera (Cha Subhaddo). A Thesis of Master of Arts in Dhamma Communication. Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
PhaRajabhavanavikrom (Leam Thitadhammo). (2006). No Worries. Ubon Ratchathani: Siritham Offset.
___________. (2004). The Scent of Buddhist Monk. Ubon Ratchathani: Witthaya Offset Printing House.
Woraharn, S. (2015). Narative of Royal Temple in Ubon Ratchathani: The Increase of Cultural Asset to Enhance Tourism Value to Prepare for AEC. Research report. Ubon Ratchathani University.