ISSN : 2539-6765 (Online) 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสนอและเผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทรรศน์ และบทความพิเศษ ที่ได้มาตรฐานสู่สาธารณชน รวมทั้งยกระดับผลงานทางวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ เปิดรับบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชม  การศึกษา  จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีละ 7 ฉบับๆ 33 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2021-03-02

      เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่  (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้  

      1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

      2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร 

      3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

      4. ตรวจพบบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทางวารสารตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำการปรับปรุงแก้ไขแปลใหม่ เจ้าของบทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

      ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะๆ

     

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

2021-02-17

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

          วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น  โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย  ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition  คลิกดูตัวอย่างอ้างอิง

          วารวารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า ปีละ  7 ฉบับๆ  33 บทความ เพื่อให้เอื้อกับบทความประเภทโครงการวิจัยชุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ เป็นต้น  ทั้งนี้ตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) เป็นต้นไป

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (2022): มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

An Integrative Process for Oral health care by Buddhist Mindfulness and Oral Health Science

Wilai suriyasangpetch, Sanu Mahatthanadull, Phramaha Somboon Vuddhikaro

1421-1434

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของพระนิเทศก์เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง

พระศรีธรรมภาณี, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท, สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช, เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

1461-1476

การเสริมสร้างพลังใจของชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาตามหลักพละ 5: กรณีศึกษาวัดมงคลเทพมุนี

พระราชมงคลวิเทศ (น้อม กาละสังข์), พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

1477-1491

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

จิชญ์​ชญา​ภัษณ์​ ทิพย์​กรรณ​, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์, เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

1598-1609

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศศิรดา พันชัยภู, ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ชวนคิด มะเสนะ

1639-1653

รูปแบบการเขียนกฎหมายโบราณอีสาน

อัญชลี รัตนธรรม, ราชันย์ นิลวรรณาภา

1740-1752

รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อิทธิพล มาชื่น, อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย, ธรรมพร ตันตรา, พจนา พิชิตปัจจา

1767-1778

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ร้านกาแฟในยุควิถีใหม่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รวัฒน์ มันทรา, ธวัชชัย เหล่าสุพะ, วีระยุทธ รัชตเวชกุล, ภราดร รีชัยพิชิตกุล

1779-1792

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สมนึก วิสุทธิแพทย์

1809-1826

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci

ISSN: 2539-6765 (Online)

วารสารจะปรับเปลี่ยนระบบการอ้างอิงเป็น APA 6th edition ดังนั้น การอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม ผู้เขียนจะต้องปรับการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อพัฒนาวารสารในการเตรียมเพื่อเข้าสู่ฐาน ACI และ Scopus ต่อไป