เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

สุนทรียภาพสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกชาติ จันอุไรรัตน์, สุวิญ รักสัตย์, สุเชาน์ พลอยชุม

2012-2022

เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประภาส แก้วเกตุพงษ์, วิเชียร แสนมี , จุรี สายจันเจียม

2113-2129

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของศักยภาพทางนวัตกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กัลย์วิสาข์ ธาราวร, ทวิกา ตั้งประภา, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

2215-2228

บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน

เทพสุดา จิวตระกูล, อังศินันท์ อินทรกำแหง, อัศรา ประเสริฐสิน

2229-2246

เศรษฐกิจดิจิทัล: การเกิดและพัฒนาการ

ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี

2273-2283

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองไทยในยุคดิจิทัล

สมคิด พุ่มทุเรียน, ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2298-2312

พหุวัฒนธรรม: การอยู่ร่วมกันของชุมชนตามแนวสาราณียธรรมเชิงพุทธบูรณาการ

สุทัศน์ ประทุมแก้ว, อุทัย ภูคดหิน, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ , พีรวัส อินทวี

2313-2325