การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Main Article Content

สายใจ ทันการ
สมิหรา จิตตลดากร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของการพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา  2)  เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้างของเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา  และ 3)  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 5 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา   ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬามีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 1) การมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น มีสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง รูปแบบ โครงสร้างของเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา ควรมีกีฬาทุกประเภทที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและให้ความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม และ 3) แนวทางการบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยว เช่น การเดินทางด้วยรถบริการสาธารณะที่หลากหลาย มีร้านค้า ร้านอาหารบริการในราคาที่ยุติธรรม  มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boston, et al. (1996). Public Management: The New Zealand Model. United Kingdom: Oxford University Press.

Buriram Provincial Office. (2018). Executive Summary. Division of Strategies and Information for Province Development. Buriram: Buriram City Hall.

Buriram Provincial Statistical Office. (2019). Population of Buriram Province. Retrieved April 29, 2019, from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107

Chanwittayarom. (2019). Buriram Model: The Key to a Successful Sports City with Profit-Sharing to Local. Retrieved from January 1, 2019, from https://intelligence.businessevents thailand.com/th/blog/key-success-of-

buriram-model

Danaisiri, C. (2019). Buriram Model: The Key to a Successful Sports City with Profit-Sharing to Local. Online interview. Retrieved from January 1, 2019, from https://intelligence. businesseventsthailand.com/th/blog/key-success-of-burirm-model

Division of Strategies and Information for Province Development. (2018). 4-Year Provincial Development (2018-2021) of Buriram Province. Buriram: Buriram Province Office.

Hatthatayakul. (2019). Guidelines for Developing Buriram Province as a Sport Tourism City. Buriram: Buriram City Hall.

Hinch, T., & Higham, J. (2004). Sport Tourism Development. NY: Multilingual Matters.

Hinch, T., & Higham, J. (2011). Sport Tourism Development. (3rd ed.). UK: Channel View Publications.

Jittaradakhon. (2017). Research Methodology in Public Administration. Pathum Thani: Western University.

Kasikornresearch, (2018). Foreigners, Travel to Thailand in 2018, the Revenue Target is 2 trillion Baht. Retrieved October 19, 2018, from https:/www.kasikornresearch.com/th/ analysis/k-econ/business/Pages/36759.aspx

March, R. G., & Woodside, A. G. (2005). Tourism Behavior: Travelers’ Decisions and Actions. Massachusetts: Pul CABI.

Nantakaew. (2018). “Excellent Sports City”. Buriram Improved the Provincial Motto in Accordance with the Current Context. Buriram: Buriram Provincial Public Relations Office.

News and Movements in Buriram Province. (2019). Buriram World: The Great Southern Isan City. Saraw Ground Online 24 Hours. Retrieved January 1, 2019, from

Pakorn, S. (2013). 3 Paradigms in Public Administration: Concepts, Theories, and Practical Implementation. (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Phonwichai. (2018). Economic and Social Value of Sport Tourism Activities. In the 2nd national academic conferences and presentations on June 8, 2018, at University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok. 1051-1068.

Poramethee, W. (2017). 20 Years of National Strategy for the Future of Thailand for Stability, Prosperity, and Sustainability. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Committee.

Schwark, J. (2007). Sport Tourism: Introduction and Overview. European Journal for Sport and Society, 4(2), 117–132.

Sririparkob. (2013). 3 Paradigms in Public Administration: Concepts, Theories, and Practical Implementation. (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Standeven, J., & Knop, P. de. (1998). Sport Tourism. United States: Human Kinetics Publishers.

Thairath Print Edition. (2018). 6 Provinces Have Become Models for Sports Cities, Public Sector Pushed Fully. Retrieved October 9, 2019, from https://www.thairath.co.th/content/ 13378611