พหุวัฒนธรรม: การอยู่ร่วมกันของชุมชนตามแนวสาราณียธรรมเชิงพุทธบูรณาการ

Main Article Content

สุทัศน์ ประทุมแก้ว
อุทัย ภูคดหิน
ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ
พีรวัส อินทวี

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา พหุวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันของชุมชนตามแนวสาราณียธรรมเชิงพุทธบูรณาการ พบว่า การอยู่ร่วมกันของชุมชนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติใด คนเหล่านี้ล้วนเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกเดียวกัน หลักสาราณียธรรม จึงเป็นหลักธรรมที่ทำให้มนุษย์หรือคนในชุมชนระลึกถึงกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักการที่กล่าวนี้ประกอบด้วย (1) มีเมตตากายกรรม คือ การแสดงไมตรีและความหวังดีต่อคนรอบข้าง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (2) มีเมตตาวจีกรรม คือ การพูดจากันด้วยจิตที่ห่วงใย แนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง (3) มีเมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดี  คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน (4) มีสาธารณโภคี คือ การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่ได้มาโดยชอบธรรม (5) มีสีลสามัญญตา คือ การมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมร่วมกัน และ (6) มีทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ ดังนั้น พหุวัฒนธรรม จึงหมายถึงการยอมรับต่อวิถีชีวิตของชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เกื้อกูลกันและกันของชุมชน ตามหลักความเชื่อของศาสนาที่ตนนับถือและวิถีปฏิบัติที่ตนยึดมั่น เคารพศรัทธาที่มีมาแต่บรรพบุรุษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Areeya, K. (2005). “Using Peaceful Means to Resolve Conflicts in the Southern Border Provinces”. in Peace from a Religious Point of View. Nakhon Pathom: Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University.

Blum, L. A. (1998). Antiracism. Multiculturalism. and Interracial Community: Three Educational Values for a Multicultural Society. In Applied Ethnic: A Multicultural Approach. (2nd edition). USA: Prentice Hall.

Chaichana, C. (1980). Thai 5 Times. Bangkok: Sermwit Publishing House.

Chiewonpipat, C. et al. (2004). Administration. Bangkok: Thammasat University.

Christian, J., & Steven, L. (1999). Introduction: Multicultural Questions. In Multicultural Questions. USA: Oxford University Press.

Chub Kanchanaprakarn. (1996). Leadership Style. Bangkok: Thammasat University.

David, B. (1998). Multicultural States Rethinking Difference and Identity. (edited). London: Routledge.

Kanchanapan, A. (2005). Theory and Methodology of Cultural Research: Break Through the Boundaries and Traps of Opposite Ideas. Bangkok: Amarin.

Kruekaew, P. (1995). Characteristics of Thai Society. Bangkok: Pith Publishing House.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Phra Brahmakunaphorn (P.A. Payutto). (2002). Dictionary of Buddhism. (10th ed.). Bangkok: S.R. Printing Mass Products Company Limited.

Phra Brahmakunaphorn (P.A. Payutto). (2004). Life Constitution. (30th ed.). Bangkok: Sahathhamik Company Limited.

Phramaha Hansa Dhammahaso (Nithibunyakorn). (2006.) Conflict Management Models by Buddhist Peaceful Methods: An Analytical Study of the Mae Ta Chang River Basin Chiang Mai Province. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phramaha Thanavich Yanateiro (Kijdej). (2017). Coexistence of Multicultural Communities According to Saranee Dharma 6: Hong Rattanaram Temple Community and the Tonson Mosque Community Bangkok. (Master’s Thesis). Mahachulalongkorn rajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phramaha Samanajul Krom & Phra Wachirayan Warorot, (1992). Benchasin Benchamatham Volume 1. (29th ed.). Bangkok: Mahamakutrajavidyalaya Printing House.

Pongsapich, A. (2004). Human and Culture. Society and Culture. (9th ed.). Bangkok: Publisher of Chulalongkorn University.

Phakdithanakit, T. (2014). A Comparative Study of Human Behavior Development in Theravada Buddhism and Roman Catholicism. (Master’s Thesis). Mahachula longkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Royal Academy. (2003). The Royal Institute's Dictionary, 1999. Bangkok: Nanmee Books Publications Co., Ltd.

Sanyawiwat, S. (1993). Community Development. Bangkok: Chulalongkorn University.

Srisa-an, W. (1986). “Education for Peace”. in Peace Studies and Conflict Resolution. Bangkok: Chulalongkorn University.

Wattanasiritham, P. (2001). Thai Consciousness that Relies on the Desired Job. Bangkok: Teachers Council of Thailand.