ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Main Article Content

สาดี แฮมิลตัน
จรูญศรี มีหนองหว้า
อรุณศรี ผลเพิ่ม

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน การวิจัยแบบผสานวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด การจัดการความเครียด และปัจจัยทำนายความเครียดในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจำนวน 268 คนที่ได้รับการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้อมูลทั่วไป แบบวัดความเครียดของสวนปรุง และแบบวัดการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่า CVI (Content validity index) เท่ากับ 1 และ 0.9 และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคได้ .95 แล .92, ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลจำนวน 12 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล ใดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยความเครียดเท่ากับ 52.11 (SD = 17.28) ความเครียดระดับสูง จากการสัมภาษณ์ความเครียดในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี 2 ประเด็นคือ 1) การเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนรูปแบบ และ 2) การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง


  1. การจัดการความเครียด ดังนี้ 1) การเบี่ยงเบนสนใจ 2) สร้างวิธีการลดความคิดกังวล 3) สำรวจความเครียดและลดความเครียด 4) ปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ และ 5) ปรับวิธีการใช้ชีวิตในหอพัก

          3. ปัจจัยทำนายความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ p <.01 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ 4 รายได้ของครอบครัวต่อปี และการมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนออนไลน์  เสียง ผลการเรียน และงานกลุ่มหรืองานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา โดยตัวแปรดังกล่าวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเครียดของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 23 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  จากการสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ คือ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา กลัวตนเองนำโรคไปติดคนที่บ้าน สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะกับการเรียนแบบออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Baluwa M.A. et al. (2021). Coping with Fears of Covid-19 Pandemic Among Nursing Students During Clinical Practice: Malawi’s Perspective. Advances in Medical Education and Practice, 12(2021), 1389-1396.

Hanmontri, C. et al. (2021). Factors Influencing Depression of the Fourth Year Nursing Students’ Family at Huachiew Chalermprakiet University in Covid-19 Pandemic. APHEIT Journal of Nursing and Health, 3(3), 1-16.

Ingard, A., Karnjanapoomi, N., & Sheoychitra, P. (2020). Undergraduate Students’ Anxiety During the Coronavirus Disease Epidemic in 2019. MUT Journal of Business Administration, 17(2), 94-113.

Itsariyapanan, D., & Pitsachart, N. (2021). Stress and Stress Management of New Students, Faculty of Nursing, Shinawatra University. Udonthani Hospital Medical Journal, 29(3), 371-378.

Kalkan Uğurlu, Y., Mataracı Değirmenci, D., Durgun, H., & Gök Uğur, H. (2021). The Examination of the Relationship Between Nursing Students' Depression, Anxiety and Stress Levels and Restrictive, Emotional, and External Eating Behaviors in COVID-19 Social Isolation Process. Perspectives in Psychiatric Care, 57(2), 507–516.

Majrashi, A., Khalil, A., Nagshabandi, E. A., & Majrashi, A. (2021). Stressors and Coping Strategies Among Nursing Students During the COVID-19 Pandemic: Scoping Review. Nursing Reports, 11(2), 444–459.

Nebhinani, M. et al. (2021). COVID-19–Induced Anxiety and Protective Behavior Among Nursing Students. Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(12), 4483-4488.

Mahatnirunkul, S., Pumpaisalchai, W., & Tapanya, P. (1997). The Construction of Suan Prung Stress Test for Thai Population. Journal of Suanprung Psychiatric Hospital, 13(3), 1-20.

Prasertsong, C., Sanghirunruttana, J., & Kladkaew, P. (2021). The Factor Related to Stress of Online Learning Due to the Covid-19 Situation Among Nursing Students. Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, 15(1), 14-28.

Sihawong, S. et al. (2018). Factors Causing to Stress of Nursing Students, Ubon Ratchathani University. HCU Journal of Health Science, 21(42), 93-106.

Sonpaveerawong, J. et al. (2016). Stress, Stress Management and the Need to Supports Nursing Students. Journal of Nursing and Education, 9(3), 36-50.

Srisoem, C., Chitrak, W., Jaimun, B., & Chuakan, P. (2021). Factors Related to Psychological Distress Among Nursing Students During the Coronavirus 2019 Disease Outbreak 2019. Journal of Health and Nursing Education, 27(1), 75-90.

Suwanaphant, K. et al. (2020). Factors Associated with Stress Due to Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic Among Students of the Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute. Journal of Health Science Research, 14(2), 139-148.

Tantalanukul, S., & Wongsawat, P. (2017). Stress and Stress Management in Nursing Students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 81-92.

Thamnamsin, K., Noitung, P., Punyapet, K., & Sorat, W. (2021). Factors Affecting to Stress Among Nursing Students in a Private Nursing College, Bangkok. Journal of Health and Health Management, 7(1), 60-74.

Wirihana, L. et al. (2018). Using Colaizzi's Method of Data Analysis to Explore the Experiences of Nurse Academics Teaching on Satellite Campuses. Nurse Res, 25(4), 30-34.