การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิค “การเล่าเรื่อง” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

Main Article Content

สาวิตรี คุ้มทะยาย
วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันในความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสรุปองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว 2. ศึกษาศักยภาพของผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการโฮมสเตย์ในชมุชน เพื่อสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 3. ศึกษารูปแบบเนื้อหาเพื่อใช้ในการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 4. ประเมินผลรูปแบบสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง วิธีวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ตัวแทนผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการ 11 คน เด็กและเยาวชน 10 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจงและสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 48 คน กลุ่มเด็กและเยาวชน 28 คน ใช้สูตรของเครซี่แอนด์มอร์แกน การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก หน่วยวิเคราะห์ ระดับบุคคล แบบสัมภาษณ์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีสามเส้า แบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีครอนบาร์ค อัลฟา ได้ผล .916


ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบันและองค์ความรู้ของกลุ่มผู้ใหญ่โดดเด่นด้านความรู้ด้านวัฒนธรรม กลุ่มเด็กและเยาวชนโดดเด่นด้านความรู้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2. ผู้ประกอบการมีความสามารถในการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมได้ดี ไม่ถนัดในการใช้สื่อดิจิทัล กลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถสร้างและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้ดี 3. รูปแบบเนื้อหาควรมี 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน 4. ผลลัพธ์หลังจากการเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์ผ่านสื่อดิจิทัลมีผู้สนใจและช่วยส่งเสริมการรับรู้เพิ่มขึ้นถึงสถานที่ท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ampunsirirat, A., & Wongchaiya, P. (2017). The Participatory Action Research: Key Features and Application in Community. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 36(6), 192-202.

Belch, G., & Belch, M. (2012). Advertising and Promotion. Singapore: McGraw-Hill Irwin.

Janpetch, K., & Siriwong, P. (2017). The Integration of Cultural Capital into a Creative Tourist Attraction Through Participatory Process: A Case Study of Ban Chak Ngaew Community, Banglamung District in Chonburi Province. Journal of Community Development Research, 10(1), 111-121.

Kadembo, E. (2014). The Narrative/Storytelling Approach in Branding a Place: A analytical Study of Oldham. (Doctoral Dissertation). University of Huddersfield. England.

Kaewthep, K. (2014). Communication Science and Culture Study. Bangkok: Pappim.

Kaewyou, P., & Pakdeepinich, P. (2014). Guideline for Development Creative Tourism through Adapter Using Hyacinth Handicraft in Muang District, Phayao Province, Thailand. Proceeding of the Conference on Social Development for Sustainability in ASEAN Community Academic Meeting (pp. 321-329). Khon Kean, Khon Kaen University.

Kiráľová, A., & Pavlíčeka, A. (2015). Development of Social Media Strategies in Tourism Destination. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175(12), 358-366.

Krejcie, V., & Morgan, W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Panadamrong, A. (2015). Writing Storytelling by Storytelling Technique. Retrieved October 25, 2018, from www1.si.mahidol.ac.thmarketing/.km/node/2797./exclusive/how-to/story telling-content-

Parnkasem, T., & Prajaknate, P. (2016). Participatory Communication for Promoting Creative Tourism in NAN, Proceeding of the Conference on Academic Seminar 2016 Graduate School of Communication Arts and Management (pp.155-176). Bangkok: National Institute of Development Administration.

Tanomwong, U. et al. (2018). Participation on Knowledge Management of Local Wisdom Among Youth in Pakthongchai, Nakornratchasima Province.Journal of the Association of Researchers, 23(1), 115-126.

The National Legislative Assembly. (2014). The National Legislative Assembly Meeting Report No. 8, September 12, B.E. 2557 [A.D. 2014]. Bangkok: The Secretariat of the Senate.

Wongprasert, N. (2014). Communications Strategy to Promote Tourism of Rub Bua Festival at Bang Phli, Samutpakan Province. Journal of Graduate Study in Humanities and Social Science Khon Kaen University, 3(2), 1-18.

Yavuz, M., Sumbul, M., Ergec, N., & Derdiyok, I. (2016). Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis. International Interdisciplinary Business Economics Advancement Journal, 1(2), 63-72.