การพัฒนารูปแบบบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบบูรณาการกับงานอาชีพโดยใช้ หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)

Main Article Content

พรรณี เขาแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนารูปแบบบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบบูรณาการกับงานอาชีพโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และ 2) พัฒนาและประเมินรูปแบบบริหารการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 81 คน และวิทยากรของสถานศึกษา จำนวน 162 คน จากวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและ วิทยาลัยประมง  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น โดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNImodified)


ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารมีความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะบริหาร การฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนำมาจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ตามค่า PNIModified จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การออกแบบหลักสูตร (0.89) การนำหลักสูตรไปใช้จริง (0.78) การประเมินผล (0.55) การศึกษาความต้องการจำเป็น (0.36) และการติดตามผล (0.34) ส่วนวิทยากรมีความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นำมาจัดลำดับความสำคัญ ของความต้องการจำเป็นตามค่า PNIModified จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การออกแบบหลักสูตร (1.46) การนำหลักสูตรไปใช้จริง (1.17) การศึกษาความต้องการจำเป็น (0.84) การประเมินผล (0.82) และการติดตามผล (0.73 2) การประเมินรูปแบบบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งในด้านการนำรูปแบบฯไปใช้ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านแนวคิดหรือหลักการของรูปแบบฯ และด้านองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Dolprasit, S. (1996). Application of the Concept of TQM in Educational Administration. Journal of the Private Education Aid Fund, 7(64), 56-61.

Government Gazette. (2010). National Education Act (July 22). Volume 127, Section 45 A. Pages 1- 20.

Haasakul, R. (2014). Development of Management Styles Short-Term Curriculum by Using Training Modules in Instructional Management for Schools Under the Office of Vocational Education Commission. (Doctoral Dissertation). King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Bangkok.

Hoktha, P. (2015). The Training Course Development on Curriculum Quality Management Model by Using PAOR Cycle. (Doctoral Dissertation). King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Bangkok.

Kantha, Y. (2013). Model for Vocational Competency Based Short Course by Applying Collaborative Approach. (Doctoral Dissertation). King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Bangkok.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Office of the Vocational Education Commission. (2012). Policy, Goals, Strategy, Production and Development of Vocational Manpower Towards the World 2012-2026. Bangkok: Office of the Vocational Education Commission.

Pakdichat, A. (1998). 8 Years, Division of Occupational Education. Bangkok: Amarin Printing and Advertide.

Ployprasert, P. (2010). Influence of Organizational Management According to TQM Principles on Innovation Development. (Master’s Thesis). College of Innovation, Thammasat University. Bangkok.

Srichalao, Ng. (2010). A Study of Mathayomsuksa III Students’ Home Economics Learning Achievement on Local Fruit Preservation Through Project Instruction. Journal of Education Research issue of graduate studies, 4(4), 14 - 19.

Srisa-ard, B. (1993). Research in Measurement and Evaluation. Bangkok: Suwiriyasarn.

Stirayakorn, P. (2015). Curriculum Development Strategies in Vocational and Education and Training. Bangkok: Danex Inter Corporation.

Suksawat, S. (2003). Monitoring of graduates of vocational certificate programs. Department of Vocational Education 1995 in the field of mechanics. Bangkok: Office of the National Research Council of Thailand.

Tak Community College. (2018). Vocational Training Course. Retrieved January 22, 2018, from https://sites.google.com/view/takcommunity

Thongphuang, Ch. (2013). The Components of Total Quality Management in Private Universities in Thailand. Doctor of Philosophy Thesis Department of Public and Private Management. (Doctoral Dissertation). Christian University. Nakhon Pathom.

Tiao-Toi, A. (2008). The Total Quality Management (TQM) Model in Rajamangala University of Technology. (Doctoral Dissertation). Silpakorn University. Bangkok.

Wongwanich, S. (2005). Needs Assessment Research. Bangkok: Chulalongkorn University Press.