การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์

Main Article Content

จันทร์ทิพย์ ไพเพอร์
เฉลิมชัย ปัญญาดี
ปรารถนา ยศสุข
สมคิด แก้วทิพย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งพื้นที่ศึกษา คือ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครัวเรือนในชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กฟผ. จำนวน 59 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และพนักงานของ กฟผ. ที่รัยผิดชอบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Social Return on Investment)


ผลการวิจัยพบว่า โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ กฟผ. ดำเนินการ คือ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการดำเนินโครงการ พบว่าโครงการนี้ มีผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าเท่ากับ 2.18 บาท (หมายความว่า เงินลงทุน 1 บาทที่จ่ายลงทุน ได้ทำประโยชน์เกิดมูลค่ากับสังคม 2.18 บาท) ตัวอย่าง เช่น เกิดความรู้เรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติที่ครัวเรือนนำไปประยุกต์ใช้ จนสามารถลดรายจ่ายและพึ่งพาตนเองได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Electricity Generating Authority of Thailand. (2018). Strategic Plan 2019-2020. Nonthaburi: n.p.

Ellington, J., & Hartigan, P. (2008). The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets that Change the World. Boston: Harvard Business Press.

Haskell, L., & Palhed, J. (2016). Creating Shared Value Through Business Models Based on Sustainability and CSR An Empirical Study of Swedish Companies. (Master’s thesis). UMEA University. Umeå, Sweden.

Jarudamrongsak, K. (2017). Evaluation of Sustainability of Community Enterprise: A Case Study of Baan Lang Pattana Agriculturist's Housewives Group. (Master’s thesis). National Institute of Development Administration. Bangkok.

Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Cause. New Jerzy: John Wiley & Sons Inc.

Nitikorn, P. (2017). Social Return on Investment of Organic Agriculture: A Case Study of Samparm Model. (Master’s thesis). National Institute of Development Administration University. Bangkok.

Phiphat, N. (2016). Corporate Social Responsibility Management Creating Sustainable Competitive Advantage of Social. Phimdee Printing Company. Bangkok.

Photiphitak, S. (2017). Social Return on Investment of a Pig Farm Under Sustainable Development Project: A Case of a Company Ltd. (Master’s thesis). Thammasat University. Bangkok.

Suthasinee, K., & Swievcreck, F.W. (2009). Interpretation of CSR in Thai Company. Social Responsibility Journal, 5(1), 550-565.