หลักพุทธธรรม : กฎหมายกัญชาทางการแพทย์

Main Article Content

ประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนหลักธรรมที่เอื้อต่อการพัฒนากฎหมายกัญชาทางการแพทย์ โดยศึกษาจากคัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เอกสาร และมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วย และแพทย์ผู้ให้การรักษา พบว่ากัญชามีอยู่คู่สังคมไทยมานาน และเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ก่อนที่จะมีการยกสถานะเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แม้ปัจจุบันมีประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ใช้บังคับ กับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลทำให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชามิใช่ยาเสพติดยกเว้นสารสกัดที่มี THC  ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก แต่ผู้คนในสังคมกลับสับสนว่าประเทศไทยของเราจะไปทางไหน วัตถุประสงค์ของการพัฒนากฎหมายกัญชาทางการแพทย์ก็เพื่อผู้ป่วย และแพทย์ผู้ให้การรักษาจึงต้องไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิด โดยมีหลักธรรมคือ หลักอริยสัจ 4 ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกัน ก็อาศัยหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา มาเป็นแนวทางเพื่อก้าวผ่านความขัดแย้งให้สังคมไทยก้าวเดินต่อไปให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

BBC New (Thailand). (2018, January 9). California Green-Lights Recreational Marijuana Retail, Retrieved July 22, 2022, from https://www.bbc.com/thai/international-42621248

Jaisamut, S. (2022). Growing cannabis is not illegal. Retrieved July 22, 2022, from https://www.thairath.co.th/news/politic/2284671

Lake, S. et al. (2019). Frequency of cannabis and illicit opioid use among people who use drugs and report chronicpain: A longitudinal analysis. PLoS Med, 16(11), e1002967.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

The Government Gazette. (1979). Narcotic Drugs Act. Vol.96, Part 63, dated 27th April B.E.2522

The Government Gazette. (2019). Narcotics Act (No.7)

The Government Gazette. (2022). Notification of the Ministry of Public Health Re: Control Herbs (Cannabis) (2022).

The Government Gazette. (2022). Notification of the Ministry of Public Health Re: Specify the name of the category 5 narcotics, (2022).

Office of Council of state. (2017). Constitution of The Kingdom of Thailand. Retrieved July 22, 2022, from https://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-05/CONSTITUTION+OF+ THE+KINGDOM+OF+THAILAND+(B.E.+2560+(2017)).pdf

Russo, E. B. (2017). Cannabidiol Claims and Misconceptions: Trends. Pharmacological Sciences, 38(3), 198-201.

Siriphat, D. (2022). The Battle of Cannabis Doctors Who Rose Up To 'Resist' State Power. Retrieved July 22, 2022, from https://www.thepeople.co/read/social/50120

United Nations. (1961). Single Convention on Narcotic Drugs. Retrieved July 22, 2022, from https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html