กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล