การจัดการปัญหาภัยแล้งโดยเครือข่ายภาครัฐในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Main Article Content

น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
สุธินี ชุติมากุลทวี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐในการจัดการปัญหาภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งโดยภาครัฐ และ 3) นำเสนอแนวทางจัดการปัญหาภัยแล้งที่เหมาะสมผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่าย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จำนวน 384 คน จากการคำนวณด้วยสูตรของคอแรน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 80 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพของเครือข่ายการจัดการภัยแล้ง มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในมิติด้านภารกิจเท่ากันกับมิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (gif.latex?\bar{X} =1.78) รองลงมาคือ มิติด้านกระบวนการภายในขององค์กร (gif.latex?\bar{X} =1.74) มิติด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ( =1.68) และมิติด้านงบประมาณ (gif.latex?\bar{X} =1.65) ตามลำดับ ส่วนลักษณะการทำงานในรูปแบบเครือข่ายของภาครัฐ มีลักษณะผสมระหว่างเครือข่ายการปรึกษาหารือร่วมกับลักษณะเครือข่ายร่วมปฏิบัติการ  2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการความช่วยเหลือจากรัฐ พบว่า ในภาพรวมสอดคล้องกับความต้องการระดับน้อย (gif.latex?\bar{X} =2.44)  มาตรการแก้ไขภัยแล้งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง และน้อยที่สุดในมาตรการชดเชยความเสียหายโดยการให้เงินชดเชย 3) แนวทางการจัดการปัญหาภัยแล้งที่เหมาะสมผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่าย ได้แก่ การพัฒนาการวางแผนที่บูรณาการทุกภาคส่วน การทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ให้กับภาคประชาชน รวมถึงการสร้างแนวทางเพื่อการจัดการน้ำทั้งระบบ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aiyapark, C., Kulnides, N., & Supatanyaporn, N. (2019). Organizational Coordination, Authority, Organization Role, Unity of Command Which Effected on Public Management of Assistance to Disaster Affected Nations. Journal of MCU Peace Studies, 7(6), 1688-1690.

Arrunrata, C. (2013). The Potential Assessment of the River Basin Organization (RBO Benchmarking). Retrieved April 10, 2020, from https://dwr.go.th/uploads/file/article/ 2014/article_ th-12102014-112125-858480.pdf

Chueachamthuek, V., & Witthayaaneknan, P. (2019). The Development of Risk Management Plan of Agricultural Sector in Drought Risk Areas. An Approach to Optimize the Local Governance: A Case Study of Kudpiman Sub-district Administrative Organization, Tambon Kud Piman, Amphoe Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima Province. Political Science and Public Administration Journal, 10(1), 75-94.

Chutimakultawee, S., & Smerchuar, N. (2021). Innovation of Local Network in Managing the Drought Problem in Muang District, Phayao Province. (Research Report). Phayao: University of Phayao.

Chutimakultawee, S. (2021). A Survey of Solutions and Evaluation Criteria of the Drought-Prone Area in Phayao Province. (Research Report). Phayao: University of Phayao.

Department of Disaster Prevention and Mitigation. (2017). Official Letter to the Provincial Governor About Preparation and Mitigation of Drought Problems in 2017. (February, 23).

Department of Local Administration. (2005). Official Letter to the Provincial Governor About the Preparation and Mitigation of Drought Problems. (December, 29).

Disaster Prevention and Mitigation Act of Thailand, B.E. 2550. (2007). (September, 7). Royal Gazette, 125 (52), 1-23.

Disaster Prevention and Mitigation at Phayao Office. (2020). Incident Action Plan on Drought Problems Prevention and Mitigation of Phayao Province. (Government Report). N.P.: Disaster Prevention and Mitigation at Phayao Office.

Khonwong, S., Maidee, D., & Kaweewon, N. (2021). The Enhancement of Local Community’s Networks in Yom River Basin’s Management in Phrae Province. Journal of MCU Peace Studies, 9(2), 830-842.

Kosonkittiumporn, S., Loiwirat, T., Watthanakul, P., & Juansang, A. (2020). Disaster Management Approaches: From Public Sector to Communities. Journal of MCU Peace Studies, 8(1), 348-360.

Krueathep, W. (2007). Network, Operational Innovation of the Local Administrative Organization: An Analysis on Vertical Management of the Local Administrative Organization to Accelerate the Capacity in Performance and Public Accountability. Bangkok: Thailand Research Fund.

Matichon Online. (2019). Phayao Lake Encounter the Water Crisis by No Rains for 7-10 Days, Three Districts Have No Fresh Water for Tap Water Supply. Matichon (Online). (2019 16 July).

Ministry of Interior. (2014). Official Letter to the Provincial Governor About the Preparation and Mitigation of Drought Problems. (2014, 29 December).

Ministry of Interior. (2015). Official Letter to the Provincial Governor About the Minister of Interior’s Order in the Case of Drought Situation. (2015, 11 March).

Ministry of Interior. (2017). Official Letter to the Provincial Governor About the Approaches to Restore the River for Improving Capacity of Water Storage. (2017, 11 May).

Ministry of Interior. (2019). Official Letter to the Provincial Governor About the Preparation and Mitigation of Drought Problems for 2019-2020. (2019, December 27).

Naewna. (2019, July 18). Serious Crisis in 10 Years! Phayao Faced a Hazard Drought, Paddle Rices Are Wither and Died for Thousands of Arches. Naewna (Online).

Office of Project Management of Royal Irrigation Department. (2018). Report on Master Plan of the River Basin Development of Phayao Province. Retrieved March 20, 2020, from http://opm.rid.go.th/backend/web/filemanager-uploads/source/opm-main/.pdf

Office of the National Water Resources. (2018). Target Area and the Solutions on Integration Approach. Retrieved March 23, 2020, from http://shorturl.asia/WjH7V

Siricharn, P., & Khao-ngam, C. (2018). Drought Management in the Area of Nam Phang Subdistrict, MaeCharim District, Nan Province. School of Administrative Studies Academic Journal, 1(4), 54-68.

Smerchuar, N. (2021). Local Network for Managing the Drought Problem in Phayao Province. (Research Report). Phayao: University of Phayao.

Tanomvorasin, C. (2019). Antecedents and Consequences of Well Water Pumping with Solar Cells Systems Used in Agriculture. Journal of MCU Peace Studies, 7(6), 1677-1687.

Tingsabhat and Promotetana. (2009). Governing by Network: The New Shape of the Public Sector. Expernet.co.th.

Wongji, S. (2014). Drought management of Hinsorn Sub-District Administration Organization, Khaeng Khoi District, Saraburi Province. (Master’s Thesis). Khon Kaen: College of Local Administration, Khon Kaen University.

Yayawong, J., Wongwatthanaphong, K. (2021). Drought Management Guidelines in the Area of Pong Daeng Sub-District Administrative Organization Muang Tak District Tak Province. Journal of Modern Learning Development, 6(2), 86-99.