กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบบูรณาการกับงานอาชีพโดยใช้ หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล