รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

ชลธิชา เพชรานรากร
วรกฤต เถื่อนช้าง
สุพรต บุญอ่อน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ (2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และ (3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๐ คน ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 รูป/คน ด้วยแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และแบบประเมินจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า


1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียน การสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา


2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รูปแบบการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รูปแบบการนิเทศการศึกษา และรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแต่ละรูปแบบมี 15 วิธีการ


3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และความมีประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonnok, S., & Yafu, S. (2018). The Guidelines for Academic Administration of Secondary Schools Muang Nakhon Sawan under the Secondary Educational Service Area Office 42. The 13th RSU National Graduate Research Conference, 13, 1880-1892.

Kantakanit, W. (2008). Moral Reasoning Development of Prathom Suksa 4 Students Through the Trisikkha Teaching Method. (Master’s thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Khaoiam, N. (2018). Buddhist Academic Administration Model for Small Size Schools under the Office of the Primary Education Service Area Lower Northern. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok.

Ministry of Education, Office of the Education Council. (2003). A Manual for the Administration of Basic Education in Legal Entities. Bangkok: The Express Transportation Organization of Thailand.

Ministry of Education, Office of the Basic Education Commission. (2017). Standards of the Office of Educational Service Area B.E. 2560 [A.D.2017]. (1st ed.). Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand Printing Press, Ltd.

Ministry of Education, Office of the Education Council. (2017). National Education Plan B.E. 2560 -2579. [A.D.2017-2036]. (1st ed.). Bangkok: Prigwhan Graphic Co., Ltd.

Ministry of Education. The Secondary Educational Service Area Office 42. (2019). Ordinary National Educational Test Report B.E. 2562 [A.D. 2019]. Nakhon Sawan: The Secondary Educational Service Area Office 42.

Sasut, K. and Utairat, W. (2019). An Academic Management Model of the Secondary School under the Office of Basic Education Commission to Promote Analytical Thinking Ability Development of Learners. Journal of Education Studies, 47(3), 82-97.