เศรษฐกิจดิจิทัล: การเกิดและพัฒนาการ

Main Article Content

ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาการเกิดและพัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเริ่มในช่วงต้นทศวรรษ 1967 ที่อินเทอร์เน็ตได้ถูกคิดค้นขึ้น จนทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างก้าวไกลและถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่สร้างรายได้ประมาณร้อยละ 22.5 หรือเป็นสัดส่วนเกือบถึง 1 ใน 4 ของ GDP โลก ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม ผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลมิได้ให้ผลดีเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ให้ผลดีในด้านสังคมด้วย อาทิ การจ้างแรงงาน การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือคมนาคม การรักษาสภาพแวดล้อมและปัญหามลพิษ หรือ PM2.5 ทั้งนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง ระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อเป็นศูนย์กลาง การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมในด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงความปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ การผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมจึงขึ้นอยู่กับนโยบายและแผนงานของแต่ละประเทศซึ่งยังเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่ยังมีความแตกต่างทางบริบทในแต่ละประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ASEAN Secretariat. (2018). ASEAN Investment Report 2018: Foreign Direct Investment and the Digital Economy in ASEAN. (Research Report). Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Up. (2019). Southeast Asia Digital, Social and Mobile 2019. Retrieved March 14, 2022, from https://aseanup.com/southeast-asia-digital-social-mobile/

Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, Conceptualizing and Measuring the Digital Economy. (Research Report). Manchester: Centre for Development Informatics.

Bukht, R., & Heeks, R. (2018). Digital Economy Policy: The Case Example of Thailand. (Research Report). Manchester: Centre for Development Informatics.

Digital Government Development Agency. (2015). Digital Economy. Retrieved March 4, 2022, from https://www.dga.or.th/document-sharing/article/35851/#:~:text=Digital%20Economy%20หมาย ถึงเศรษฐกิจ,ลักษณะหนึ่ง%20Digital%20Economy

Economist Intelligence Unit. (2010). Digital Economy Rankings 2010: Beyond E-Readiness. (Research Report). New York: Economist Intelligence Unit.

European Commission. (2014). Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy. (Research Report). Brussels: European Commission.

House of Commons. (2016). The Digital Economy: Second Report of Session 2016–2017. (Research Report). London: House of Commons.

Klaus, S. (2018). The Fourth Industrial Revolution. (Mekphiboon, Translator). Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited.

Kodchasila, K. (2017). Digital Economy Acceleration. The National Defence College of Thailand Journal, 59(2), 62-70.

Lane, N. (1999). Advancing the Digital Economy into the 21st Century. Information Systems Frontiers, 1(3), 317 - 320.

Li, Z., Li, N., & Wen, H. (2021). Digital Economy and Environmental Quality: Evidence from 217 Cities in China. Sustainability 2021, 13(8058), 1-20.

Limsarun, T. (2015). The Sustainability of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in A Digital Economy Era. Journal of Business Administration, The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 4(2), 113–124.

Meenu, G. (2018). Digital Economy and the Role of Information Technology. International Journal of Management and Information Technology, 3(2), 53-58.

Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring the Digital Economy. Retrieved March 5, 2022, from https://www. census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). Digital Economy for Future of Thailand. Journal of Economy and Society, 53(2), 2-10.

Office of the National Digital Economy and Society Commission. (2020). IMD World Competitiveness Ranking 2020. Retrieved March 5, 2022, from https://www.onde.go.th/assets/portals//files/ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน_IMD_WCR_20.pdf

Office of the National Digital Economy and Society Commission. (2020). Digital GDP. (1st ed.). Bangkok: Retrieved March 5, 2022, from https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/Final_violet 17Mar2020.pdf

Secretariat of the House of Representatives. (2015). Digital Economy: Policy Driving to New Economy. (1st ed.). Bangkok: Academic Focus, Secretariat of the House of Representatives.

Siriboonyakarn, A., & Sumpong, S. (2019). Role of Ministry of Digital Economy and Society to Driving Strategic of Digital Economy and Society. Journal of MCU Social Science Review, 8(3), 255-269.

Tapscott, D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. (1st ed.). New York: McGraw-Hill.

United Nations Conference on Trade and Development. (2015). Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce in Developing Countries. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva. Retrieved March 5, 2022, from https://unctad.org/system/ files/official-document/ier2015_en.pdf

Zhenlong M. (2021). Digital Economy Value Chain: Concept, Model Structure, and Mechanism. Applied Economics, 53(37), 4342-4357.

Zoltan J. A. et al. (2021). The Evolution of the Global Digital Platform Economy: 1971–2021. Small Bus Econ (2021), 57, 1629–1659.