กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล