ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Main Article Content

วรมรรณ นามวงศ์
ประภัสสร วรรณสถิตย์
ชัยวัฒน์ ใบไม้

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัย และ 2.เพื่อศึกษากรอบแบบจำลองความสัมพันธ์ปัจจัยทุนทางสังคม ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการในฐานะตัวแปรส่งผ่าน ในทางธุรกิจของไทย โดยมุ่งทำความเข้าใจว่าความสามารถที่แตกต่างจากคู่แข่งขันมีได้อย่างไร เมื่อใช้กลยุทธ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้เป็นแก่นหลักในการทำธุรกิจ โดยข้อค้นพบจากการทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร พบความสัมพันธ์ในรูปแบบการส่งผ่านอิทธิพลจากทุนทางสังคมไปยังคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ   และในเอกสารอีกฉบับพบว่าคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  จากการพยายายสืบค้นไม่พบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ในเอกสารรายการเดียวกัน จึงได้กรอบแนวคิดใหม่เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง เพื่อจะทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรนี้ต่อไป


ในการอธิบายปัจจัยทุนทางสังคมอันเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จากตัวแปรความสัมพันธ์ที่องค์กรมีต่อหน่วยธุรกิจทั้งในและนอกองค์กร มาสร้างประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน และส่งความสัมพันธ์ผ่านปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ทางตัวแปรการแสดงออกของคนในองค์กรผ่านวิธีคิดและการปฏิบัติต่อสถานการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา สู้ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านตัวแปรความแตกต่างในสินค้าและบริการที่ ทำให้องค์กรนั้นมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า หรือมีสภาวะที่ได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่าย  การศึกษานี้จึงนำเสนอแนวโน้มแบบจำลองการวิจัย ที่ว่าด้วยบทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างทุนทางสังคม ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Ahl, H. (2006). Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions. Entrepreneurship theory and practice, 30(5), 595-621.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Barney, J. B. (1986). Organizational Culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?. Academy of Management Review, 11(3), 656-665.

Batjargal, B. (2007). Internet Entrepreneurship: Social Capital, Human Capital, and Performance of Internet Ventures in China. Research Policy, 36(5), 605-618.

Courpasson, D. (2011). Part I “Roads to Resistance” The Growing Critique from Managerial Ranks in Organization. Management, 14(1), 7-23.

Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2005). The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship. Academy of Management Perspectives, 19(1), 147-156.

Ferdinand, A. T. (1998). Strategic Pathways Toward Sustainable Competitive Advantage. Cross University, Australia.,

Guo, C. (2007). Is Sustainable Competitive Advantage an Achievable Holy Grail: The Relevance Gap Between Academia and Business. Journal of Business & Management, 13(2).

Hagedoorn, J. (1996). Innovation and Entrepreneurship: Schumpeter Revisited. Industrial and Corporate Change, 5(3), 883-896.

Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and Moderating Effects of Human Capital on Strategy and Performance in Professional Service Firms: A Resource-Based Perspective. Academy of Management Journal, 44(1), 13-28.

Köseoglu, M. A., Topaloglu, C., Parnell, J. A., & Lester, D. L. (2013). Linkages Among Business Strategy, Uncertainty and Performance in the Hospitality Industry: Evidence from an Emerging Economy. International Journal of Hospitality Management, 34, 81-91.

Lee, T. K., & Chu, W. (2011). Entrepreneurial Orientation and Competitive Advantage: The Mediation of Resource Value and Rareness. African Journal of Business Management, 5(33), 12797-12809.

Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., Fotiadis, T. A., & Zeriti, A. (2013). Resources and Capabilities as Drivers of Hotel Environmental Marketing Strategy: Implications for Competitive Advantage and Performance. Tourism Management, 35, 94-110.

Liu, C.-H. (2017). The Relationships Among Intellectual Capital, Social Capital, and Performance-The Moderating Role of Business Ties and Environmental Uncertainty. Tourism Management, 61, 553-561.

Liu, C.-H., & Lee, T. (2015). Promoting Entrepreneurial Orientation Through the Accumulation of Social Capital, and Knowledge Management. International Journal of Hospitality Management, 46, 138-150.

Lumpkin, T., & Dess, G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.

Lumpkin, T., & Dess, G. (2001). Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451.

Lumpkin Thomas, & Dess Gregory. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. In Academy of management review, 21, 135-172.

Mahmood, R., & Hanafi, N. (2013). Entrepreneurial Orientation and Business Performance of Women-Owned Small and Medium Enterprises in Malaysia: Competitive Advantage as a Mediator. International Journal of Business and Social Science (IJBSS), 4(1), 82-90.

Miller, D., & Friesen, P. H. (1978). Archetypes of Strategy Formulation. Management Science, 24(9), 921-933.

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (2000). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. In Knowledge and social capital, (pp. 119-157): Elsevier.

Nayyar, P. R. (1993). On the Measurement of Competitive Strategy: Evidence from a Large Multiproduct US Firm. Academy of Management Journal, 36(6), 1652-1669.

Nevin, S. (2013). Richard Cantillon-The Father of Economics. History Ireland, 21(2), 20-23.

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

Porter, M. E., & Millar, V. E. (1985). How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review Cambridge, MA.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Culture and Politics, (pp. 223-234): Springer.

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Social Capital and Institutional Success. Making Democracy Work: Civic Traditions. in Modern Italy, 163, 185.

Schumpeter, J. A. (1934). Change and the Entrepreneur. Essays of JA Schumpeter.

Schumpeter, J. A., & Capitalism, S. (1976). Democracy (1942). University of Illinois.

Sok, P., Snell, L., Lee, W. J., & Sok, K. M. (2017). Linking Entrepreneurial Orientation and Small Service Firm Performance Through Marketing Resources and Marketing Capability: A Moderated Mediation Model. Journal of Service Theory and Practice, 27(1), 231-249.

Wu, J., & Chen, X. (2012). Leaders’ Social Ties, Knowledge Acquisition Capability and Firm Competitive Advantage. Asia Pacific Journal of Management, 29(2), 331-350.

Zimmerman, M. A., & Brouthers, K. D. (2012). Gender Heterogeneity, Entrepreneurial Orientation and International Diversification. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4(1), 20-43.