เผยแพร่แล้ว: 2022-01-01

กระบวนการพัฒนายุววิศวกรสันติภาพในสถานศึกษา

ทัศนี ช้อยกิตติพันธ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

2747-2761

พุทธสันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา องค์กรสันติสุขของธุรกิจการให้บริการ

วราวุฒิ บูลกุล, พระธรรมวัชรบัณฑิต, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

2804-2817

กลวิธีทางภาษาที่สะท้อนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปินแห่งชาติ

พรรณษา พลอยงาม, ประเทือง ทินรัตน์, ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม

3052-3067

การนำเสนออุดมการณ์ทางสังคมในกฎหมายโบราณอีสาน

อัญชลี รัตนธรรม, ราชันย์ นิลวรรณาภา

3083-3095

ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พรปวีณ์ มานะสาคร, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, บุญศรี ธีรชัย

3109-3126