กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 (2021): พฤศจิกายน - ธันวาคม Download Download PDF