การเสริมสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรตามหลักพุทธสันติวิธี: ศึกษากรณีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร

Main Article Content

อัจฉรา นิลรัตโนทัย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทสภาพปัญหาการมีวินัยจราจรของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร 2) ศึกษาการเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักพุทธสันติวิธี และ 3) นำเสนอการเสริมสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรตามหลักพุทธสันติวิธีของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 25 คน สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทสภาพปัญหาการมีวินัยจราจรพบว่าสถิติอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของไทยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก สาเหตุมาจากความประมาท ไม่เคารพกฎจราจร สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน ขาดทักษะในการขับขี่ การไม่เข้มงวดด้านกฎหมาย ขาดการตระหนักถึงผลกระทบและโทษ 2) การเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักพุทธสันติวิธี โดยอาศัยไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตสำนึก ทำให้เกิดสติ ตระหนักรู้ ระมัดระวัง รอบคอบ ใส่ใจ ใคร่ครวญ ระงับยับยั้งใจ เห็นคุณเห็นโทษ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 3) การนำเสนอการเสริมสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรตามหลักพุทธสันติวิธี ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร ครอบคลุมการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านกาย ศีล จิต และปัญญา การฝึกอบรมมี 16 รายวิชา ผลจากการฝึกอบรมเกิดภูมิคุ้นกันที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ AFRA คือ A: Awareness การตระหนักรู้ การวิเคราะห์ตนเองได้ การรู้เท่าทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและควบคุมตนเองได้ F: Fluency แตกฉาน มีไหวพริบ ความเชี่ยวชาญ R: Reflection ตรึกตรอง การคิดวิเคราะห์และใคร่ครวญ การคิดหาเหตุผลและแยกประเด็นได้ และ A: Awakening ตื่นรู้ การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Accident Information Center to Strengthen the Road Safety Culture. (2018.) Statistics of Deaths and Injuries in Chumphon Province. Retrieved September 11, 2018, from http://www.thairsc.com/p77/index/86.

Boonnuk, T., Rudtanasudjatum, K., Methaphat, C. , & Yingratanasuk, T. (2017). Causal Relationship Model of Drivers' Defect, Unsaferiding Behaviors, and Traffic Accident Severity of Motorcycle Riders in the Industrial Area. Journal of health science research,

(2), 62-70.

Isranews. (2020). Road Accident Situation Analysis Report of the Ministry of Transport, B.E. 2562. Retrieved December 20, 2020, from https://www.isranews.org/article/isranews/93883-investigative742.; https://www.facebook.com/isranewsfanpage.

Kaewsowatana, N. (2020). The Development of Mindfulness-Based Learningprocess: A Case Study of the Upper Primary School Students of Ban Tha Khoi Nang School, Sisaket Province. (Doctoral Dissertation) . Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Leelakajornjit, A., & Panudulkitti, P. (2015). Managing road accident data: Project to improve the operational potential of traffic police officers. Supported by the Office of the Health Promotion Foundation (Thai Health). Bangkok: Thai alphabet printing press.

Office of Transport and Traffic Policy and Planning. (2018). Action Plan to Reduce Road Accidents of the Ministry of Transport, 2016-2017. Retrieved August 30, 2018 from https://www.otp.go.th/upload/tiny-upload/PDF/2561-02/25591118-PDF.pdf.

Office of Transport and Traffic Policy and Planning; Department of Safety Protection, Security Development Group. (2015). Analysis Report Road Accident Situation 2014. Bangkok: N.P.

Phra bhavanavisutthikhun (Sermchai Chayamongkhalo). (2004). Handbook for the practice of the Tri-sikkha (Sikkhā, citta-sikkha, Panya-sikkha). Ratchaburi: Public Works Division of Wat Luang Pho Sot Thammakayaram: Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto). (2001). Buddhadham (Original edition). (11th ed.). Bangkok: Sahadhamika Printing Co., Ltd.

Rudtanasudjatum, K. et al. (2005). Risk Point Analysis by Using Geographic Information System Techniques and Factors Predicting the Severity of Road Traffic Accidents in Rayong Province. Bangkok: Muang Thong Thani Printing.

Retting, R.A., Ferguson, S.A., & Hakkert, A.S. (2003). Effects of Red Light Cameras on Violations and Crashes: A Review of the International Literature. Traffic Inj Prev, 4(1), 17-23.

Siriroadjanarnanee, S. (2004). Proceedureon traffic accident control and prevention of Chiang Mai University. (Master’s Thesis). Graduate School: Chiang Mai University. Chiang Mai.

Suriyawongpaisal, P. , & Kanchanasut, S. (2003). Road Traffic Injuries in Thailand: Trends, Selected Underlying Determinants and Status of Intervention. Inj Control Saf Promot, 10(2003), 95-104.

Suthasinobon, K. (2016). Buddhist Teaching Management to Develop the Morality and Ethics for Students. Bangkok: Commercial World Media Company Limited.

The highway safety roundtable. (2008). Working together to understand driver fatigue: Report on symposium proceedings: Highway safety roundtable. Retrieved April 20, 2019, from www.ibc.ca/en/Car_Insurance/documents/driver_fatigue/Understanding_Driver_

Fatigue _HSR-Feb 2008.pdf

The Land Traffic Act of Villager's Edition 1979. (2004). Revised 2006 - 2008 (villager's edition). Bangkok: Sootpaisan Publishing.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>