ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Main Article Content

ลดาวัลย์ มะลิไทย
สันติ วิจักขณาลัญฉ์
อังคณา ตุงคะสมิต

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 28 คน ในภาคเรียนที่ 2/2562 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการแนวคิด ทฤษฎี ความเชื่อและสมมติฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนรู้และระบบสนับสนุน 5) การประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาพความสัมพันธ์ของมโนทัศน์การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ ขั้นที่ 3 สร้างองค์ความรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและนำเสนอ ขั้นที่ 5 ประเมินผล ซึ่งผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านสมรรถนะ 3) ด้านคุณค่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 94.17 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ausubel, P. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune & Station Inc.

Dewey, J. (1967). Democracy and Education: an Introduction to the Philosophy of Education. New York: Free Press.

Gazette. (2010) . National Education Act B.E. 2542 amended (No. 2) 2002. Retrieved May 18, 2018, from http://www.person.mwit.ac.th

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2000). Model of Teaching. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1990). The Action Research Planer. (3rd ed.) . Victoria: Deakin University.

Miller, R. (2000) . What Are Schools For? Holistic Education in American Culture. Brandon, VT: Holistic Education Press.

Ministry of Education. (2010). National Education Act B.E. 2542 Amended (No.2) B.E. 2545. Bangkok: Shipping Organization Printing House goods and packages.

Panit, W. (2018). Learning the Value of Life: Life is Learning, Learning is Life. Institution of Ashram Arts: Bangkok.

Piaget, J. ( 1972) . Epistemology of Interdisciplinary Relationships. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

Suthirat, C. (2011). Authentic Learning. Nonthaburi: Sahamit Printing and Publishing.

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the development of children, 23(3), 34-41.