กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Download Download PDF