การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

พระราชรัตนเวที
อัครเดช พรหมกัลป์
รัตติยา เหนืออำนาจ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ และ 2) พัฒนากิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาด้วยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 การขับเคลื่อนกิจกรรมฯ และขั้นตอนที่ 3 สังเกต ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ในพื้นที่ชุมชนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยาว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม มีภาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้นจำนวน 63 ภาคีเครือข่าย ผลที่ได้รับ คือ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมีการเสริมและสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 2) กิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ใน 3 กลุ่ม ดังนี้ 2.1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ (บ้านหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยาว) ผลที่ได้รับ คือ การเข้าร่วมโครงการ จำนวน 360 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการขยายผลโครงการไปยังชุมชนใกล้เคียง 40 หลังคาเรือน และพัฒนาเป็นชุมชนคุณธรรมปลอดเหล้า บุหรี่ และลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ 2.2) การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 ที่โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ผลที่ได้รับ คือ การเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีแกนนำเยาวชนเพื่อรณรงค์การลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) จำนวน 59 คน มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาคีเครือข่ายในปีงบประมาณ 2565 และ 2.3) การป้องกัน นักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มสามเณร โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย วัดหนองกระดูกเนื้อ ผลที่ได้รับ คือ การเข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 สามเณรมีองค์ความรู้ มีเทคนิคการปฏิเสธ และมีการสร้างความกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kantatian, W., Phramaha Surasak Puccantaseno, & Maechee Kritsana Raksachom. (2019). Project of Buddhist Integration on Development of Knowledge and Health Supporting Process to Reduce Risk Factors. Journal of Graduate Study Review, 15(2), 56-67.

Maharutsakul, P. (2021). The Development Format Underlying Community Sufficiency Economy Model “Happiness Community” in Nakhonsawan Province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 6(4), 307-323.

Ministry of Public Health. (2021). Use of Public Health Services. Retrieved September 9, 2020, from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

Phra Phichai Piyasilo (Inthasao). (2017). Community Development Based on Buddhist Community. Journal of MCU Social Science Review, 6(2), 489-504.

Phrakhrunivitsinlakhan, & Phumturian, S. (2020). The Role of Sangha to Community Strength through Ba Worn Network in Khao Thong Sub-district, Phayuha Khiri District, Nakhonsawan Province. The Journal of Research and Academics, 3(1), 29-43.

Phramaha Boonlert Chuaythanee. (2017). The Communities Preserving 5 Precepts: Model and Promote Processes of Unites Cultural in Thai Society. Journal of MCU Social Science Review, 6(2), 435-448.

Phramaha Sunan Sunando (Ruchiwet). (2015). Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhist Schools. (Research Report). National Research Council of Thailand: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phrasrisombhot (Waranyu Sonchun). (2020). Nakhonsawan River Watershed: Making Network and Cultural Heritage Management Based on Buddhism. The Journal of Research and Academics, 4(1), 37-46.

Most read articles by the same author(s)