กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่สะท้อนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปินแห่งชาติ Download Download PDF