พัฒนาการของการศึกษาปรัชญาการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2469-2561

Main Article Content

ศุภชัย ศุภผล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการของการศึกษาปรัชญาการเมืองตะวันตกในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2561 และ 2) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาปรัชญาการเมืองตะวันตกในประเทศไทยตามแต่ละยุคสมัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะจงโดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนปรัชญาการเมืองในประเทศไทยจำนวน 13 ท่าน กรอบทฤษฎีที่ใช้คือ แนวการวิเคราะห์แบบประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง (History of Political Thought) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปรัชญาการเมืองตะวันตกได้เข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ผ่านงานแปลของเพลโต (Plato) เรื่อง Lysis หรือว่าด้วยมิตรภาพ (Friendship) โดยกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และหลังจากนั้นในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นักปฏิวัติก็ได้มีการนำงานแปลปรัชญาการเมืองตะวันตกมาสร้างความชอบธรรมให้กับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อย่างไรก็ดีปรัชญาการเมืองนั้นได้เริ่มมีการศึกษาอย่างเป็นทางการก็ช่วง พ.ศ. 2500 ซึ่งจากช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้ส่งผลโดยตรงต่อการที่ปรัชญาการเมืองในช่วงเวลานี้เจริญเติบโตในแง่ของการที่มีผู้ศึกษาทำวิจัยมากขึ้นและยังส่งผลมาจนถึงปี พ.ศ. 2561 2) ปรัชญาการเมืองในประเทศไทยนั้นมีการแปรผันตามบริบทและสังคมการเมืองของไทยในแต่ละยุค ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ว่าในยุคที่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ปรัชญาการเมืองตะวันตกก็มักจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบการปกครองอยู่ตลอดเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amarinratana, L. (1979). The Sending of Students Abroad from 1868-1932. (Master’s Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Ativanichayapong, N. (2009) . History of Political Economy Thought in Thailand. (2nd ed.). Bangkok: Sangsan.

Boonyakanchana, K. (2015). The Popularization and the Interpretation of Machiavelli’s the Prince in Thai Political Context. ( Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Chaipinit, C. (2020). Assistance Professor of Political Science. Interview. April, 18.

Chaiyaporn, C. (2005). Sombat Chantornvong: Founder of Political Philosophy Studies in Thailand (4). Matichon Weekly, 25(1320), 4.

Chaiyaporn, C. (2012). Political Philosophy Text Translation (Part1) The Beginning of Political Philosophy Text Translation in Thailand: Aim and Meaning. Vibhasa, 6(6), 22-29.

Chaiyaporn, C. (2020). Professor of Political Science. Interview. February, 22.

Chantornvong, S. (1978). Modern Political Philosophy. Bangkok:Thammasat Printing house.

Chantornvong, S. (1984). The Text and Studies in Political Philosophy. Bangkok: Faculty of Political Science Research Centre, Thammasat University.

Chariamphan, P. (2018). Thought on Democracy in Thailand Until 1932: Formation, Contestation and Accommodation. (Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Doktaisong, B. (1980).Basics of Thoughts & Political Philosophy. Bangkok: Odeanstores.

Jirakraisiri, P. (1986). Introduction to Political Thought. Bangkok: Department of Political Science Srinakharinwirot University.

Kongkirati, P. (2013). And Then the Movement emerge Cultural Politics of Thai Students and Intellectuals Movements before the October 16 Uprising. Nonthaburi: Sameskybooks.

Limmanee, A. (2000). The Development of Political Science in Current of Change: The Adjustments of Direction and Curriculum. Bangkok: Faculty of Political Science Chulalongkorn University.

Limmanee, A. (2005). The Development of Concepts and Methods in Political Science. In Principles and Methods of Political Science (pp. 1-40). Nonthaburi: STOU Press.

Mukdaratsami, P. (2015) . The Body of Knowledge for Western Political Philosophy in Thai Universities. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Mukdaratsami, P. (2018) . Approaches to Political Philosophy and Political Thought. In Political Analysis (pp. 1-54). Nonthaburi: STOU Press.

Mukdaratsami, P. (2020). Associate Professor of Political Science. Interview. February, 27.

Niyomthai, V. (1990). “Sangkhomsat Parithat” and Political Intellectual Development Role in Thai Society. (Master’s Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Plato. (1964). Complete Socrates, Personality, Biography and Philosophy [Socrates: Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo]. (Sivaraksa, Translator). Phra Nakorn: Association of Social Science of Thailand. (1914).

Pongsawat, P. (2020). Assistance Professor of Political Science. Interview. May, 4.

Roongcharoen, S. (1983) . Roles of Journalists in Thai Politics during 1947-1958. (Master’s Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Somboon, V. (2018). Political Theory and International Relations. Bangkok: Way of Book.

Suphaphol, S. (2013). The Popularization and the Problems of Interpretation of Jean-Jacques Rousseau’s Political Theory in Thai Politics Context. ( Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Suphaphol, S. (2020). A Development on the Study of Political Philosophy in Thailand, A.D.1926-2018 (Research Report). Bangkok: Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University.

Theeravit, K. (1980). The Architect who build Western Political Philosophy from Machiavelli to Rousseau. Bangkok: Vichakan.

Virasaya, J. (2019). Adjunct Professorof Political Science. Interview. March, 12.

Wantana, S. (2020). AssociateProfessor of Political Science. Interview. May, 3.