การอนุรักษ์อัตลักษณ์ด้านประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ในตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

ศานติกร พินยงค์

บทคัดย่อ

บทความวิจัย เรื่อง “การอนุรักษ์อัตลักษณ์ด้านประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียงในตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ด้านประเพณีของชาวลาวเวียงในตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และวิธีการอนุรักษ์อัตลักษณ์ด้านประเพณีของชาวเวียงในตำบลพลับพลาไชย ผลการวิจัยพบว่าชาวลาวเวียงในตำบลพลับพลาไชย มีการจัดกิจกรรมด้านประเพณีตลอดทั้งปี สำหรับวิธีการอนุรักษ์อัตลักษณ์ด้านประเพณีประกอบไปด้วย เป็นวิถีชีวิต ประเพณีต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งกับการดำเนินชีวิตของชาวลาวเวียง การปรับตัว ชาวลาวเวียงมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่บางอย่างให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การถ่ายทอด เป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา การสืบทอด เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามประเพณี ความเชื่อเรื่องบาป - บุญ ชาวลาวเวียง มีความเชื่อเรื่องบาป - บุญ ประเพณีส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของบาป-บุญ การเวียนว่ายตายเกิด ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะมีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อยู่ในประเพณีนั้น ๆ โดยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองพวกเขา และเมื่อมีปัญหาเดือดร้อน เขาก็จะไปกราบไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ramitanon, C. (2001). Concepts of Studying the Identity of "Thai". Bangkok: Amarin Printing and Publishing.

Information and Community Potential. (2018). Local Development Plan 2018-2022. Plabphla Chai Subdistrict Administration Organization Office Suphan Buri Province. (Copied documents).

Thammawat, J. (1988). The Role of Mo Lam in Isan society during the half-century (Research Report). Mahasarakham: Mahasarakham University.

Kaewthep, K. (1996). Cultural media. Bangkok: Wisdom Foundation.

Chaichompu, K. (2014). Traditions Favors the Withdrawal Home Community Ban Nongkung Mueang District Sila Sub- Khon Kaen Province. (Master’s Thesis). Khon Kaen University. Khon Kaen.

Sriboonpeng, L. (2020). Interview. February, 10.

Panin, O. (2012). The Adaptability in the Different Context of the Tai-Lao Ethnic in the Central Region Basin of Thailand. (Master’s Thesis). Kasetsart University. Bangkok.

Nikhomnon, P. (1992). Searching for Knowledge and Knowledge Transfer System in Rural Thai Communities. Bangkok: Odeon Store.

Phaengngoen. P. (2020). Interview. February, 10.

Phra Kanha Kantasrilo Anuaon. (2006). An Analytical of the Ideology in Punna and Papa (Merit and Demerit) in the Lifestyle of Isan Peopl: A Case Strudy of Kae Dam District, Mahasarakham. (Research Report). Nakhonpathom: Mahamakut Buddist University.

Phrakru PawanaPhothiwong vi. Suhassho Pikku. (2020). Interview. February, 10.

Phrakru PawanaPhothiwong vi. Suhassho Pikku & Phaengngoen, T. (2020). Interview. February, 10.

Phrakru Athorn Wachirakit. (2017). Look at the traditions of Laos and look at the Thai tradition. Buddhist Research Journal, 3(1) ,17-37.

Phramaha Montree Vallabho Pomsook. (1999). Theoh Influence of Amulets toward Modern Thai Society. (Master’ s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalai University. Bangkok.

Martsri, P. (2019). Interview. June, 12.

Suvanasri, P. (2004). An Analysis of Phaya-Isan: Values, Existence and Transmission. Bangkok: Chulalongkorn University.

Pinyong, S. (2018). A Guideline of Effective Implementation of a Group of Community Welfare Shop-Case Study: A Group of Community Welfare Shop of Baan Thung Si Long, Lam Hoei Sub-district, Dontum District, Nakhonpathom Province. (Research Report). Nakhonpathom: Nakhon Pathom Rajabhat University.

Pinyong, S. (2020). Conservation of Ethnic Identity Focusing on Historical Settlement of Lao Wiang Group in Plapphlachai Sub-District U Thong District Suphanbiri Province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(10), 21-34.

Boonsak, S. (2020). Interview. February, 10.

Phummala, S. (2020). Interview. January, 8.

Wungaeo, S. (2010). Society and Culture. (12th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Phaengngoen, T. (2020). Interview. February, 10.