รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล

Main Article Content

ปิยนารถ สาระวงศ์
ชวนคิด มะเสนะ
วิเศษ ภูมิชัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 2 ) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล และ 4 ) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้น รวม 468 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูประจำชั้น จำนวน 6 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบ 1 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลรูปแบบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน โดยการประชุมกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 2) ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบ และผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักของรูปแบบ มีความเหมะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 4.57 ส่วนค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ 4.94 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบหลังการทดลองมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลนำเสนอรูปแบบ การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ผลการวิจัยยังยืนยันแนวคิดที่ว่าหลักการสำคัญที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานโดยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง และการใช้รูปแบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Asawapoom, S. (2015). Educational Administration for teachers, course teaching material. (2nd Ed.) Ubonratchatani: Pinlak.

Boonchom, S. (2012). Preliminary Research. (8th Ed.) Bangkok: Suwiriryasas.

___________. (2013). Statistical Methods for Research. (5th Ed.) Bangkok: Suwiriryasan. Prama Stavethira.

Bureau of Educational Testing. ( 2014). National Student Quality Assessment Results, Academic Year 2014. Retrieved January 8, 2019, from http://bet.obec.go.th/index/?p=2858

Jakchum, C. (2016). The Development of a training Program Based on Blended Learning for Enhancing Teacher’s Competency on Using Information and Competency on Using Information and Communication Technology in Learning Management. Journal of SakonNakhon Rajabhat University, 11(2), 137-142.

Jusuay, S. (2009). The Administration Process of Satellite Distance Education Management of Small Schools in Prachuap Khiri Khan Educational Service Area office 1. (Master’s Thesis). Sukhothai Thammathirat University. Nonthaburi.

Ministry of education. (2010). The Basic Education Core Curriculum 20008. (3rd Ed.) Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand, limited.

Office of the Basic Education Commission, ministry of education. (2006). Assessment guidelines for actual conditions. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand, limited.

Office of the Basic Education Commission, ministry of education. (2014). Policy for the Office of the Basic Education Commission, fiscal year 2015. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand, limited.

Office of the Basic Education Commission, Ministry of education. ( 2016). Time Study Management Guide “Reduce study time, increase knowledge time”. Office of the Basic Education Commission, Ministry of education.

Ritthiron, K. (2016). Operation of Distance Education via Satellite in a Small School Surin Primary Educational Service Area Office Area. Thesis Master of Educational Administration. Graduate School: Buriram Rajabhat University.

Rogers, E.M. (1971). Diffusion of Innovations 5th Edition New York Fee Press 1995 Rogers E.M. and F.S. Shoemaker “Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach”. New York: Free Press.

Satellite Distance Education Foundation. ( 2014) A guide to the form of educational management with technology Distance education. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd.

Somboon, T. (2011). Satellite Distance Education Management of Schools in Mae Hong Son Educational Service Area, 2. Chiang Mai: Chiang Mai University.

Somnuk, P. (2008). Measurement of the results of the study. (6th ed.). Kalasin: Coordinate Printing.