รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล

Main Article Content

บุญลือ โกมลศรี
สุวิมล โพธิ์กลิ่น
พงษ์ธร สิงห์พันธ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 28 และเขต 29 รวมจำนวน 162 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการกำหนดนโยบายและแผนการทำงาน 2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน 3. ด้านการลงมือปฏิบัติและสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 4. ด้านการนิเทศ กำกับติดตาม 5. ด้านการวัดและประเมินผล 6. ด้านการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. ด้านประสิทธิผลที่เกิดจากการบริหารโรงเรียนคุณธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anannavee, P. (2010). Principles, concepts, theories in educational administration. Chonburi: Montri.

Assawabhum, S. (2015). The model of integration of the internal quality assurance system with the school administration for Medium school. Ubon Ratchathani: Faculty of Education Rajabhat University.

Kaewduangdee, P. (2010). The development of educational administration models that promote the quality of school education Small size. Ubon Ratchathani Rajabhat University.

Ministry of Education, Office of the Education Council. (2008) The research report evaluates the 8 merits of Learner : Attitude and behavior. Bangkok: Ministry of Education.

Ministry of Education. (2002). National Education Act B.E.2542 [A.D.1999], and its amendment (No. 2) B.E.2545 [A.D. 2002]. Bangkok: Printing and shipping organisation phatduphan.

Nayuthaya, A. (2010). Virtue brings knowledge. Bangkok: Freemind.

Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2015). Quality assurance system A study in accordance with the spirit of the National Education Act B.E.2542 [A.D.1999]. Bangkok: Standard Development and Internal Quality Assurance Division Bureau of Academic Affairs and Educational Standard Office of the Basic Education Commission Ministry of Education.

Poklin, S. (2017). Effective modern school administration. Ubon Ratchathani: Faculty of Education Rajabhat Ubon Ratchathani University.

Rucharoen, T. (2014). School administration in the educational reform era. Bangkok: Khaofang.

Sinthanapanya, A. (2015). Child and youth ethics, victims of social problems. Buabandit journal of educational administration,15(3), 77.

Sritharungsri, P. (2009). Pictures of Thai education in the future 10 - 20 years. (1st ed.). Bangkok: Office of the Education Council.