นวัตวิธีการจัดการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับแบบฝึกทักษะออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

อานนท์ นามลาด
ณัฐกฤตา นามมนตรี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีความมุ่งหมายคือ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องคำราชาศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับแบบฝึกทักษะออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 23 คน โรงเรียนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับแบบฝึกทักษะออนไลน์ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับแบบฝึกทักษะออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.44/85.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่องคำราชาศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับแบบฝึกทักษะออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Banruthai, N. (2012). The Thai Learning Outcome By Using Zippa Model About The Thai Royal Words in Secondary Level 2. (Master’s Thesis). Mahasarakham University. Maha Sarakham.

Boonrom, S. (2012). The Development of Project Base-Learning Activity in Thai Language for Secondary 6 Students. (Master’s Thesis). Mahasarakham University. Maha Sarakham.

Kaeworrasan, J. (2018). The Effects of the Skill Practice Packages Entired Reading Comprehension by Using Cooperative Learning, CIRC Technique for Prathomsuksa 6 Students. (Master’s Thesis). Buriram Rajabhat University. Buriram.

Kumma, I. (2013). The Development of Learning Achievement in Royal Words and Thinking Analysis Skill for Primary 4 Students by Project Base- Learning Activity. (Master’s Thesis). Mahasarakham University. Maha Sarakham.

Panich, W. (2013). Teacher for Students, Creates Flipped Classroom. (2nd ed.). Bangkok: S.R. Printing. Mass Production Co. Ltd.

Parhe, S. (2013). Flipped Classroom: New Classroom in the 21st Century. Documentation for the meeting of School Administrators under the Phrae Primary Educational Service Area Office 2. Phrae: the Phrae Primary Educational Service Area Office 2.

Chuikradaung, A. (2014). Educational Research. Mahasarakham: Rajabhat Mahasarakham University.

Samoo, K. (2017). The Development of Flipped Classroom Lesson Plans to Enhance SelfLearning Skills for Undergraduate Students. (Master’s Thesis). Rajabhat Mahasarakham University. Maha Sarakham.

Sukontorn, B. (2018). Guidelines of Using the Flipped Classroom in Chemistry Instruction for Upper-SecondaryStudents with Low Achievement. (Master’s Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.