พุทธสันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา องค์กรสันติสุขของธุรกิจการให้บริการ

Main Article Content

วราวุฒิ บูลกุล
พระธรรมวัชรบัณฑิต
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพุทธสันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรสันติสุขของธุรกิจการให้บริการ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานขององค์กรธุรกิจการให้บริการ จำนวน 16 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรมข้อมูลวิจัยคือ การบันทึกเสียง บันทึกภาพ การจดบันทึก ระบบคอมพิวเตอร์โดยการวิเคราะห์ แบบอุปนัยโดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลวิจัยพบว่าพุทธสันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรสันติสุขของธุรกิจการให้บริการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้คือ WWW โดย W 1: We กระบวนการมีส่วนร่วมของพวกเราผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันในการคิด แสดงความคิดเห็น ร่วมกันดำเนินการ รับผิดชอบร่วมกัน W 2: Wisdom ปัญญาที่ได้จากการบูรณาการ หลักธรรมและแนวทางพุทธสันติวิธีเข้ากับศาสตร์ด้านการบริหารสมัยใหม่ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ อริยสัจ 4 และพรหมวิหาร 4 หลักการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วม W 3: Work Manual หรือ คู่มือการทำงานที่ใช้เป็นเป้าหมายของกระบวนการ มีส่วนร่วม ได้แก่ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานต่างๆในแต่ละแผนก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Buddasan, A. (2020). Sammaditthias the Middle of Education for Human Development. Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review, 6(1), 27-39.

Jones, G., Jennifer, M., & George, J. (2003). Contemporary Management. (3th ed.). New York: McGraw-Hill.

Khankaew, T. (2016). The Process Strengthening Responsible Behavior Toward the Organization Based on Buddhist Psychology of the Staffs of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in the Northeast. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Kiataddisorn, R. (2012). A Study of Community Participation Learning Processes to Improve the Quality of the Rearing of Children under Two Years of Age. (Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Moshi, N. (2012). Impact of Employee Participation on Decision Making and Job Satisfaction in The Banking Industry in Tanzania. (Doctoral Dissertation). Eastern and Southern African Management Institute. Tanzania.

Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto). (1991). Buddhist studies principle. Bangkok:

Suksa-ardphasu, V. (2013). The Impacts of Human Resource Practice, Teamwork and Participation, and Organizational Citizenship Behavior of Executive Perception on Organizational Performance Based on Balanced Scorecard: Private Hospital in Thailand. (Doctoral Dissertation). Sripatum University. Bangkok.

Waichompu, N., & Suwannatachote, R. (2017). Way of Prolonging People: The 4 Sublime States of Mind for the Educational Administrators in the 21st Century. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 105–113.

Yuenyong, T. (2018). People’s Participation Affecting Local DevelopmentIn Nakhon Nayok Province. Journal of MCU Nakhondhat, 5(2), 119-135.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>