รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Main Article Content

ปัทมาวรรณ์ ยิ่งอำนวยชัย
สุวิมล โพธิ์กลิ่น
พงษ์ธร สิงห์พันธ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นงานวิจัยแบบผสม ด้วยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทำงานสายบริหารสถานศึกษา 6 – 10 ปี (ร้อยละ 46.67) วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด (ร้อยละ 73.33) บทบาทหน้าที่ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 86.67) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 4 องค์ประกอบย่อย 11 ตัวชี้วัด 2) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม มี 4 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วัด 3) ด้านการทำงานเป็นทีม มี 4องค์ประกอบย่อย 14 ตัวชี้วัด 4) ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มี 4 องค์ประกอบย่อย 14 ตัวชี้วัด 5) ด้านการมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มี 4 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวชี้วัด และ 6) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มี 4 องค์ประกอบย่อย 14 ตัวชี้วัด ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) เมื่อพิจารณาภาพรวมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chitrojanarak, R. (2005). Development of the administrative model of the basic educational institution committees for Thailand. (Doctoral Dissertation). Educational Administration Program: Chulalongkorn university. Bangkok.

Chomchoy, S. (2018). School administration in the digital age. Bangkok: Chulalongkorn Printing House university.

Jarungkiatkul, S. (2013). The future a learning society model image for a positive paradigm shift for communities. (Doctoral Dissertation). Academic field Outside the school system, Chulalongkorn University. Bangkok.

Kaewkanok, S. (2014). Creation of a transformational leadership development kit for the school administrators Elementary level basis. (Doctoral Dissertation). Educational Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani.

Makasiranon, K. (2014). Development of a learning organization. Bangkok: S. Asia Press Company (1989) Ltd.

Permanent Secretary, Ministry of Education, Office. (2017). Ministry of Education's Educational Development Plan, Issue 12 (2017 - 2021) (copy document). [A.D. 2017]. Bangkok: Office of the Permanent Secretary for Education Ministry of Education.

Rooncharoen, T. (2011). Strategies for the development of a learning person. Bangkok: Khawfang Publishing Company Limited.

Somprach, K. (2016). Leadership and learning leadership for school administrators. Khon Kaen: Klang Nan Wittaya Printing Co., Ltd., Part.

Surakitbawon, S. (2006). Professional management leadership In case of educationadministrators and school administrators. Bangkok: Suririyasan.

Vinitjakun, T. (2018). Thongchai Winitjakul shines Thailand 4.0 in the age of reversal – Disruption Era and The 4th Industrial Revolution. Matichon Weekend, 38-39.

Du Four, R. (1998). Professional Learning Community at Work: Best Practices for Enhancing Student Achievement. (8th ed.). Bloomington: Solution Tree.

Senge, P. (1990). The Fiefh Discipline: The art and Practice of the Learning Organization. New York: Currency Doubleday