Announcements

แนวทางการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในบทความวิจัย

2024-02-17

ตามที่ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขึ้นเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับโครงการวิจัยของนักวิจัยภายในสมาคมและนักวิจัยภายนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บทความวิจัยทั้งหมดที่จะส่งเข้ามารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของสมาคม จึงจะต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อย่างเคร่งครัด

บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกชิ้น ควรได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ บทความเหล่านั้นจะต้องระบุรายละเอียดของการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ ชื่อของหน่วยงานและคณะกรรมการที่ให้การรับรอง และหมายเลขใบรับรอง สำหรับบทความวิจัยที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาก่อน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการยกเว้นให้ไม่ต้องขอรับการรับรอง และวิธีปฏิบัติที่ผู้วิจัยได้ใช้เพื่อให้การวิจัยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ ให้ชัดเจนด้วย รายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ ทั้งในกรณีที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรอง ให้ระบุไว้ในหัวข้อ วิธีการวิจัย

บรรณาธิการอาจพิจารณาและตัดสินใจปฏิเสธบทความวิจัยใดๆ ก็ตามที่ไม่ระบุรายละเอียดดังกล่าว โดยเฉพาะบทความวิจัยที่อาจไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read more about แนวทางการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในบทความวิจัย

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย
					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย (ชื่อเดิม วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา; e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยปีละ 2 ฉบับ โดยสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ และข้อค้นพบใหม่ทางการวิจัย ที่มีความเข้มแข็งและเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตลอดจนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ และมีรูปแบบการกลั่นกรองแบบเปิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-09

Articles

ดูทุกฉบับ