Announcements

ประกาศรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) ประจำปี 2565

2023-01-09

กองบรรณาธิการ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศ รางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) ประจำปี 2565 ของ วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา แก่ วิทยา นีติธรรม, สุพัตรา แผนวิชิต, วรรณวิภา เมืองถ้ำ สำหรับบทความ เรื่อง “ข้อพิจารณาตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ซึ่งลงตีพิมพ์ในปีที่ 11 ฉบับที่ 2

Read more about ประกาศรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) ประจำปี 2565

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การบริหารและการจัดการ, การท่องเที่ยวและกีฬา และการศึกษาและการเรียนรู้) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบเปิด (Open Peer Review) มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-01

Articles

ดูทุกฉบับ