กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

กองทัพบก

 

บรรณาธิการอำนวยการ

อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรณาธิการประจำสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ เภสัชกร ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย เหลาหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักกายภาพบำบัด ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ลำใย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ วรอรุณ

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ยศวดี ฮะวังจู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.วสุ ไชยตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ นายแพทย์ จิรันดร์ อภินันทน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ แพทย์หญิง ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ นายแพทย์ โสฬส จาตุรพิศานุกูล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการประจำสาขา

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.พชร สันทัด

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สมาชิกกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองวรรณ ศิริวรรณ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย

          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร ลิมศิริธง

          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ ศักดาพัฒน์

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.ปัณณิกา งามเจริญ

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย