กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ

มหาวิทยาลัยซิตี้ไอส์แลนด์ สาธารณรัฐไซปรัส

 

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

บรรณาธิการ

พลโท ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

กองทัพบก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรณาธิการประจำสาขา

ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ เภสัชกร ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกกองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ลำใย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักกายภาพบำบัด ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.วสุ ไชยตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ นายแพทย์ จิรันดร์ อภินันทน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ แพทย์หญิง ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ยศวดี ฮะวังจู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการประจำสาขา

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมาชิกกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศาสตราจารย์กิตติเมธี (วุฒิคุณ) ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์

มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ซิเดนเรง รัปปัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองวรรณ ศิริวรรณ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม