ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ปริญญา สิริอัตตะกุลม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจรย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้นม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล, มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

บรรณาธิการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์แห่งเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Scopus Author ID: 57214268798