ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • 1. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทวิจารณ์บทความ ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นใด (ยกเว้นการรวบรวมผลงานที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ)
  2. จัดพิมพ์อยู่ในรูปแบบภาษาไทย ตลอดบทความ
  3. มีความยาวของต้นฉบับอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 หน้ากระดาษ A4
  4. รูปแบบของบทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหา บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ เอกสารและสิ่งอ้างอิง
  5. รูปแบบของบทความวิจัย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ เอกสารอ้างอิง
  6. การอ้างอิงภายในบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Date)
  7. การอ้างอิงท้ายบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association-APA) พิมพ์ครั้งที่ 6
  8. การจัดพิมพ์ ใช้แบบอักษร Browallia New โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ให้ดาวน์โหลด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและอีเมล์ผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น