การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทวิจารณ์บทความ ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นใด (ยกเว้นการรวบรวมผลงานที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ)
  • วารสารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ จำนวน 10,000 บาท โดยแบ่งการชำระจากผู้เขียนเป็น 2 งวด ดังนี้

    - เมื่อส่งผลงานแล้ว ผู้เขียนต้องชำระเงิน ร้อยละ 50 (5,000 บาท สำหรับกระบวนการพิจารณาแบบปกติ) เพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไม่สามารถขอคืนได้

    - เมื่อบทความผ่านกระบวนการพิจารณาและได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว ผู้เขียนต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ อีกร้อยละ 50 (5,000 บาท สำหรับกระบวนการพิจารณาแบบปกติ) รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ค่าหน้าเกิน เป็นต้น) เพื่อเริ่มกระบวนการเรียงพิมพ์และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมล์ผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น