เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การบริหารและการจัดการ, การท่องเที่ยวและกีฬา และการศึกษาและการเรียนรู้) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบเปิด (Open Peer Review) มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

ขอบเขตของวารสาร

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทวิจารณ์บทความ ในประเด็นต่างๆ ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ, โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง, วิทยาศาสตร์เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2) วิศวรกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สารสนเทศ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมการแพทย์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และนาโนเทคโนโลยี

3) วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ประกอบด้วย การแพทย์พื้นฐาน, เวชศาสตร์คลินิก, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

4) เกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง, สัตวศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

5) สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย จิตวิทยา, เศรษฐกิจและธุรกิจ, ครุศาสตร์, สังคมวิทยา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจ, นิเทศศาสตร์

6) มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ภาษาและวรรณคดี, ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา และศิลปะ

 

นโยบายด้านการโจรกรรมทางวรรณกรรม

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ CrossCheck ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่จะช่วยบรรณาธิการในการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของบทความที่ส่งมา ส่วนหนึ่งของขั้นตอนนี้ ต้นฉบับจะถูกสแกนและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล CrossCheck

ต้นฉบับทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะถูกตรวจสอบการโจรกรรมทางวรรณกรรมภายใน 48 ชั่วโมง หากบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ตรวจพบการลอกเลียนแบบ ในขั้นตอนใดๆ ของการพิจารณาบทความ ในกรณีนี้ กองบรรณาธิการจะแจ้งเตือนผู้เขียนและจะขอให้ผู้เขียนปรับปรุงเนื้อหาของบทความ หรือเพิ่มเติมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความที่ได้คัดลอกมา ทั้งนี้ หากมีการลอกเลียนเนื้อหามากกว่า 30% บทความอาจถูกแนะนำให้เขียนใหม่หรือปฏิเสธ และกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ

 

ลิขสิทธิ์

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารการเข้าถึงแบบเปิดโดยสมบูรณ์ ตามคำจำกัดความนี้ ผู้ถือลิขสิทธิ์ทั้งหมดของผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ผู้อื่นโดยใช้ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC- ND 4.0) ใบอนุญาตแบบเปิดที่อนุญาตให้เข้าถึงงานได้ฟรีทันที และอนุญาตให้ผู้ใช้อ่าน ดาวน์โหลด คัดลอก แจกจ่าย พิมพ์ ค้นหา หรือลิงก์ไปยังบทความฉบับเต็ม รวบรวมข้อมูลเพื่อทำดัชนี ส่งต่อเป็นข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้เนื้อหาใดๆ ของ วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จะต้องให้เครดิตที่เหมาะสม ระบุลิงก์ไปยังผลงาน และระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วย (ถ้ามี)

 

ความเป็นมาของวารสาร

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2555 โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) 2286-7252 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Peer Review) ก่อนลงตีพิมพ์ 

แม้ว่า วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จะจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ แต่กองบรรณาธิการมีความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารนี้ไปยังผู้อ่านในระดับสากล ตั้งแต่ปี 2556 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จึงถูกส่งเข้ารับการพิจารณาและดัชนีในฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ Index Copernicus ประเทศโปแลนด์ และ Google Scholar (ภายใต้ Google Digitization Project ของ Index Copernicus) สหรัฐอเมริกา และตั้งแต่ปี 2559 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ได้รับการดัชนีใน Social Science Research Network สหรัฐอเมริกา 1 ใน 19 ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ส่งผลให้วารสารนี้มีสถานะเป็นวารสารระดับนานาชาติ ตามประกาศดังกล่าว

สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งผลให้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ามาเป็นผู้จัดพิมพ์ร่วมของวารสารนี้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร รองผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้ามาร่วมรับตำแหน่งบรรณาธิการของวารสารนี้ ตั้งแต่ปี 2562

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และตอบสนองต่อพฤติกรรม รวมถึงความต้องการของผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ปี 2563 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ จากวารสารฉบับพิมพ์ มาสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งมีรูปแบบการการเข้าถึงแบบเปิด) อย่างสมบูรณ์ ภายใต้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISSN) 2730-3616 และมีตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล (DOI) คือ 10.14456/jirgs.ปี(ค.ศ.)ที่เผยแพร่.เลขที่บทความ ดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่การรับ-ส่ง พิจารณา และเผยแพร่บทความ บนระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

และเพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จึงเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่พิจารณาบทความ จาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2565 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เข้ารับการดัชนีในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ปัจจุบัน วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา มีความถี่ในการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะเข้ามาเป็นหน่วยงานจัดพิมพ์ร่วม (Co-publisher) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย จะเข้ามาเป็นบรรณาธิการร่วม (Co-editor) ของ วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา จะเปลี่ยนรูปแบบของการประเมินคุณภาพบทความ จากแบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) เป็นแบบเปิด (Open Peer Review) ที่ทุกฝ่ายต่างทราบชื่อของกันและกันตลอดกระบวนการ