เกี่ยวกับวารสาร

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย (ชื่อเดิม วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา; e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยปีละ 2 ฉบับ โดยสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ และข้อค้นพบใหม่ทางการวิจัย ที่มีความเข้มแข็งและเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตลอดจนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ และมีรูปแบบการกลั่นกรองแบบเปิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

 

ขอบเขตของวารสาร

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย เป็นวารสารในกลุ่ม “สหวิทยาการ” เปิดรับบทความจากทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในหัวข้อ “ความยั่งยืน” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ดังนี้

1) ความท้าทายต่างๆ ของความยั่งยืน เช่น ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การกลายเป็นเมือง, วิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19

2) แนวทางในเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การกำหนดนโยบายของรัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การจัดการองค์การเพื่อความยั่งยืน, การพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม, การศึกษาและการสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3) ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนิยามความหมายของความยั่งยืน, การวัดและเฝ้าระวังด้านความยั่งยืน, เครื่องมือของความยั่งยืน, การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องความยั่งยืน และศาสตร์ว่าด้วยความยั่งยืน 

 

ประเภทของบทความ

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย เปิดรับบทความเข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) และ บทความปริทรรศน์ (Review Article)

 

ความถี่ในการตีพิมพ์

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย มีความถี่ในการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 6 เดือน ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

ลิขสิทธิ์

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย เป็นวารสารการเข้าถึงแบบเปิดโดยสมบูรณ์ ตามคำจำกัดความนี้ ผู้ถือลิขสิทธิ์ทั้งหมดของผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ใน สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ผู้อื่นโดยใช้ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC- ND 4.0) ใบอนุญาตแบบเปิดที่อนุญาตให้เข้าถึงงานได้ฟรีทันที และอนุญาตให้ผู้ใช้อ่าน ดาวน์โหลด คัดลอก แจกจ่าย พิมพ์ ค้นหา หรือลิงก์ไปยังบทความฉบับเต็ม รวบรวมข้อมูลเพื่อทำดัชนี ส่งต่อเป็นข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้เนื้อหาใดๆ ของ สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย จะต้องให้เครดิตที่เหมาะสม ระบุลิงก์ไปยังผลงาน และระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วย (ถ้ามี)

 

ความเป็นมาของวารสาร

ปีที่

พ.ศ.

เหตุการณ์

1

2555

จัดพิมพ์ฉบับแรก ภายใต้ชื่อ วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา” และ ISSN: 2286-7252 โดย สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ใช้รูปแบบการกลั่นกรองบทความแบบ Double-Blind Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน

2

2556

ดัชนีในฐานข้อมูล Index Copernicus

ดัชนีในฐานข้อมูล Google Scholar

5

2559

ดัชนีในฐานข้อมูล Social Science Research Network (มีสถานะเป็น วารสารระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556)

8

2562

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเป็นผู้จัดพิมพ์ร่วม

9

2563

เปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์มาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) e-ISSN: 2730-3616 DOI: 10.14456/jirgs.ปี(ค.ศ.)ที่เผยแพร่.เลขที่บทความ และใช้รูปแบบการการเข้าถึงแบบเปิด

11

2565

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเป็นผู้จัดพิมพ์ร่วม

ดัชนีในฐานข้อมูล TCI ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 (มีสถานะเป็น วารสารระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562)

เพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าทำหน้าที่พิจารณาบทความ จาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน (ตามเงื่อนไขของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564)

เปลี่ยนรูปแบบการกลั่นกรองบทความ จากแบบ Double-Blind Peer Review มาเป็นแบบ Open Peer Review

12

2566

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกจากการเป็นผู้จัดพิมพ์ร่วม

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ออกจากการเป็นผู้จัดพิมพ์ร่วม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด เข้าเป็นเจ้าของร่วม

เปลี่ยนชื่อเป็น สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย”, e-ISSN: 2985-2684 และ DOI: 10.14456/tisr.ปี(ค.ศ.)ที่เผยแพร่.เลขที่บทความ

 

ความเป็นเจ้าของและการจัดการ

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย เป็นของ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด ถูกจัดพิมพ์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน โดยที่ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ รับผิดชอบการดำเนินงานด้านวิชาการเป็นหลัก ในขณะที่ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด รับผิดชอบด้านการจัดการและการเงินเป็นหลัก

 

แหล่งที่มาของรายได้ การโฆษณา และนโยบายการตลาดทางตรง

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย ดำเนินการโดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ ทั้งจากภาครัฐหรือภาคเอกชน สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดพิมพ์วารสารมาโดยตลอด จนกระทั่งวารสารสามารถหารายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้เพียงพอกับรายจ่าย นั่นหมายความว่า แหล่งที่มาของรายได้ในปัจจุบันของ สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้เขียนที่ส่งบทความเข้ามาเผยแพร่เป็นหลัก

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย ไม่มีนโยบายรับโฆษณาจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในการประชาสัมพันธ์วารสารและบทความสู่สาธารณะ สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น (เช่น การแพร่กระจายสแปม) และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดระหว่างผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์