https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/issue/feed สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย 2024-05-28T10:30:46+07:00 ธนพล วิภาภรณ์ dogsayboxbox@gmail.com Open Journal Systems <p><em>วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา</em> (e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม</p> https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/276347 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร 2024-05-10T21:10:25+07:00 สุทธินัย หยกอุบล suthinai.y@ku.th ศรีรัฐ โกวงศ์ srirathg3@yahoo.com <p>การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร จำนวน 74 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร มีระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และระยะการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่แตกต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ควรมีการสร้างและจัดทำสื่อ การจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายให้กับบุคคลากรในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถนำผลการศึกษานี้ มาจัดทำเป็นสื่อทางวิชาการ ตามเรื่องที่บุคคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอได้</p> 2024-05-31T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Authors https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/276482 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชำระภาษี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2024-05-03T10:18:09+07:00 ดวงกมล ดุจดารา doungkamold@gmail.com กัลยาภรณ์ ปานมะเริง doungkamold@gmail.com <p>สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการทำการค้าซื้อขายบนโลกออนไลน์อยู่เป็นจำนวนมากและมีมูลค่าทางการตลาดสูงตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ก่อเกิดปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบการเสียภาษีของกรมสรรพากร และการจัดเก็บภาษีของภาครัฐไม่ได้ตามเป้าหมายทั้งยังพบปัญหาในชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีการยื่นแบบซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้า ทั้งผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยื่นแบบและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายภาษี และแรงจูงใจในการชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งความไม่พร้อมของคุณภาพระบบการชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อความตั้งใจชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการยื่นชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้ออกแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาสนับสนุนระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกกับบุคลากรในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทำธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรพร้อมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมและรองรับระบบ e-Tax ของกรมสรรพากรได้เต็มรูปแบบนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ยังทำให้ระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรเกิดประสิทธิภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย</p> 2024-06-01T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Authors https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/277605 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ในกรุงเทพมหานคร 2024-05-06T10:59:36+07:00 ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา chanchai.bunchapatanasakda@stamford.edu บุณย์ญาพร บุญเมฆ Bunyaporn_BUN@gmail.com หทัยรัตน์ เลิศจรรยากิจ Hatairat_LERT@gmail.com อังคณา ผิวละออ Angkana_PHI@gmail.com <p>การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิหลังกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจในกรุงเทพมหานคร จำนวน 228 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้เครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินรวมค่าตัวแปร จำนวน 7 ชุด แบบวัดทั้งหมดมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าระหว่าง 0.74-0.82 ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ระหว่าง 0.317 ถึง 0.829 และ 2) ชุดทำนายคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสามารถทำนายกลุ่มรวมได้ร้อยละ 60.34 โดยพบตัวทำนายสำคัญตามลำดับ ได้แก่ ความต้องการประสบความสำเร็จ ความมั่นใจในตนเอง ความอดทนต่อความไม่ชัดเจน การกล้าเสี่ยง การควบคุมตน ในส่วนท้ายผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ต่อไป</p> 2024-06-01T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Authors https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/277666 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ของกองทัพ: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 2024-05-28T10:30:46+07:00 ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล samanan24@gmail.com <p>การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของกองทัพ โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ตัวอย่างของการวิจัย คือ อาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยการทัพบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดสมรรถภาพการวิจัย และปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพการวิจัย สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบ้ ค่าโด่ง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของกองทัพได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากความเป็นนักวิจัยมากที่สุด เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่าคุณลักษณะสถาบันที่เอื้อต่อการทำวิจัยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถภาพการวิจัยผ่านทางความเป็นนักวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคุณลักษณะสถาบันที่เอื้อต่อการทำวิจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นนักวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</p> 2024-06-01T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Authors https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/277732 บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบกับผลการดำเนินงานของกิจการ 2024-05-12T06:30:52+07:00 นงลักษณ์ ผุดเผือก tusikahome@gmaill.com สุรีย์ โบษกรนัฏ dr.sureebos@gmail.com <p>บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะในโลกธุรกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญต่อการผลการดำเนินงานขององค์กร การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน เสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานของผู้สอบบัญชี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยกรรมการในการตัดสินใจในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบในลักษณะที่จะพัฒนาประสิทธิผลและส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานโดยรวม</p> 2024-06-06T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Authors https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS/article/view/277789 แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: การกู้เงินออนไลน์นอกระบบ 2024-05-22T11:26:14+07:00 พันธุ์พิศณ์ วัชรินทร์พร phunphit_w@hotmail.com อุนิษา เลิศโตมรสกุล unisa@yahoo.com <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของการกู้เงินออนไลน์นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 2) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกู้เงินออนไลน์นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และ 3) ศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินออนไลน์นอกระบบที่ผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมผู้ปล่อยเงินกู้ออนไลน์นอกระบบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการป้องกันปราบปรามเงินกู้ออนไลน์นอกระบบ 2) ผู้ปล่อยเงินกู้ออนไลน์นออกระบบ ซึ่งถูกพิพากษาถึงทีสุดและพ้นโทษแล้ว และ 3) ผู้เสียหายจากการกู้เงินออนไลน์นอกระบบ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงรูปแบบและพฤติกรรมของการกู้เงินออนไลน์นอกระบบ 5 ประการ ดังนี้ 1) การปล่อยกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป 2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน 3) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม 4) การล่อลวงและการปลอมแปลง และ 5) การไม่สนใจความสำคัญของการรับรู้ความเสี่ยง อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายและการกำกับดูแลเพื่อสร้างมาตรการที่เข้มข้นในการจัดการกับการกู้เงินออนไลน์นอกระบบ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การศึกษาและการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงหรือเป็นเหยื่อของการกู้ยืมที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล</p> 2024-06-06T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Authors