การวิเคราะห์การอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus

จำนวนบทความตีพิมพ์ (2561-2567):                               229 บทความ

2567:              - รายการ

2566:            49 บทความ

2565:            35 บทความ

2564:            10 บทความ

2563:            10 รายการ

2562:            91 รายการ

2561:            34 บทความ

 

จำนวนการอ้างอิง (2561-2567):                                        19 รายการ

2567:            1 รายการ

2566:            5 รายการ

2565:            8 รายการ

2564:            2 รายการ

2563:            2 รายการ

2562:            1 รายการ

2561:            - รายการ

 

คะแนนการอ้างอิง 2564  (2561-2664):                                     5/145               =           0.03

คะแนนการอ้างอิง 2565 (2562-2565):                                 13/146             =           0.09

ตัวติดตามคะแนนการอ้างอิง 2566 (2563-2566):                17/104             =           0.16

 

แหล่งที่มา: Scopus

 

อัปเดตครั้งสุดท้าย1 มกราคม 2567