Announcements

จากประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ในข้อ 2 ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซี่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน นั้น ซึ่งวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ต้องเพิ่มเป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ