คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ข้อกำหนดของบทความ

1. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทวิจารณ์บทความ ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นใด (ยกเว้นการรวบรวมผลงานที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ)

2. จัดพิมพ์อยู่ในรูปแบบภาษาไทย ตลอดบทความ

3. มีความยาวของต้นฉบับอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 หน้ากระดาษ A4

4. รูปแบบของบทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหา บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ เอกสารและสิ่งอ้างอิง

5. รูปแบบของบทความวิจัย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ เอกสารอ้างอิง

6. การอ้างอิงภายในบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Date)

7. การอ้างอิงท้ายบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association-APA) พิมพ์ครั้งที่ 7

 

 

 

8. การจัดพิมพ์ ใช้แบบอักษร Browallia New โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

รายการ

ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

เน้น

ชิดซ้าย

20

ชื่อผู้แต่ง

เอน

ชิดซ้าย

14

หัวข้อใหญ่

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อย่อย

เน้น

ชิดซ้าย

14

เนื้อความ

ปกติ

ชิดซ้าย

14

 

กระบวนการการส่งบทความ

1. การส่งบทความ ผู้แต่งสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ได้ทางเว็บไซต์ของวารสาร https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทางอีเมล jirgs.psaku@gmail.com

2. กระบวนการการพิจารณา นับตั้งแต่กองบรรณาธิการได้รับบทความ กระทั่งแจ้งผลการพิจารณา รวมถึงส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ไปยังผู้แต่ง ใช้ระยะเวลารวมไม่เกิน 45 วัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

กระบวนการการพิจารณา

ระยะเวลา

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องต้น และแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้แต่ง พร้อมกับส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน

3 วัน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งผลการพิจารณากลับมายังกองบรรณาธิการ

28 วัน

กองบรรณาธิการส่งผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปยังผู้แต่งเพื่อดำเนินการแก้ไขครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) และส่งบทความ (ฉบับแก้ไข) กลับมายังกองบรรณาธิการ

7 วัน

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความขั้นสุดท้าย และแจ้งผลการพิจารณา รวมส่งถึงหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ไปยังผู้แต่ง

7 วัน

รวม

45 วัน

 

3. สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาไม่ให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชี้ขาดปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้ถือผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการเป็นที่สิ้นสุด

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารซึ่งไม่ได้รับทุนจากสถาบัน/รัฐบาลใดๆ ดังนั้น วารสารจึงดำเนินการผ่านค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่เราได้รับจากผู้เขียนและหน่วยงาน/ผู้สนับสนุนทางวิชาการเท่านั้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกนำไปเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบริการฐานข้อมูล การค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นวารสารออนไลน์ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลบทความฉบับเต็มได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ไม่เรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกจากผู้อ่านที่สามารถเข้าถึงบทความออนไลน์ได้ฟรี ผู้เขียนจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่เป็นธรรมสำหรับการจัดการกับบทความของตน

 

รายการ

ราคา (บาท)

กระบวนการพิจารณาแบบปกติ

บุคคลทั่วไป

10,000

สมาชิก / หน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MoU)

9,000

กระบวนการพิจารณาแบบเร่งด่วน

บุคคลทั่วไป

20,000

สมาชิก / หน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MoU)

18,000

ค่าหน้าเกิน (จำกัดความยาวไม่เกิน 10 หน้า)

1,000

บริการจัดรูปแบบบทความ (ไม่บังคับ)

2,000

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของวารสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วารสารจึงแบ่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังกล่าว จากผู้เขียนเป็น 2 งวด ดังนี้

- เมื่อส่งผลงานแล้ว ผู้เขียนต้องชำระเงิน ร้อยละ 30 (3,000 บาท สำหรับกระบวนการพิจารณาแบบปกติ) เพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไม่สามารถขอคืนได้

- เมื่อบทความผ่านกระบวนการพิจารณาและได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว ผู้เขียนต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ อีกร้อยละ 70 (7,000 บาท สำหรับกระบวนการพิจารณาแบบปกติ) รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ค่าหน้าเกิน เป็นต้น) เพื่อเริ่มกระบวนการเรียงพิมพ์และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

 

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่บัญชี: 374-1-74945-8