ติดต่อ

8/82 บ้านกลางเมืองงามวงศ์วาน, ถนน งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล์: polsci.association.kasetsart@gmail.com
เว็บไซต์: www.psaku.org

ผู้รับผิดชอบหลัก

ธนพล วิภาภรณ์
ผู้ดูแลระบบ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค