Announcements

TISR 2022 Peer Review Metrics

2023-11-24

ตั้งแต่การส่งบทความถึงการแจ้งผลการพิจารณาครั้งแรก: ต้นฉบับได้รับการตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการ ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการส่งผลการพิจารณาครั้งแรกกลับไปยังผู้เขียน เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) รวมถึงจัดรูปแบบตามที่วารสารกำหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 23.26 วัน

ตั้งแต่การแจ้งผลการพิจารณาครั้งแรกถึงการตอบรับ: ผู้เขียนดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดรูปแบบตามที่วารสารกำหนด จนครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานของวารสาร รวมถึงได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 42.34 วัน

ตั้งแต่การตอบรับถึงการตีพิมพ์เผยแพร่: กระบวนการผลิตภายหลังจากที่บทความได้รับการตอบรับแล้ว จนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 33.86 วัน

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกระบวนการการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งใจที่จะทำให้ระยะเวลาตั้งแต่การส่งบทความถึงการตอบรับ ลดลงจากประมาณ 65.60 วัน ในปี 2565 เหลือภายใน 50 วัน ให้ใกล้เคียงกับนโยบายของกองบรรณาธิการที่พยายามจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเพียง 45 วัน โดยจะพยายามเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขบทความโดยผู้เขียน ให้เหลือไม่เกิน 20 วัน และกระบวนการผลิต ให้เหลือไม่เกิน 30 วัน

Read more about TISR 2022 Peer Review Metrics

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย
					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย

สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย (ชื่อเดิม วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา; e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยปีละ 2 ฉบับ โดยสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการ และข้อค้นพบใหม่ทางการวิจัย ที่มีความเข้มแข็งและเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตลอดจนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ และมีรูปแบบการกลั่นกรองแบบเปิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-09

Articles

ดูทุกฉบับ