Announcements

กระบวนการพิจารณาแบบเปิด คืออะไร ?

2022-09-07

ทุกท่านอาจทราบดีแล้วว่าวารสารทั้ง 6 ฉบับ ของสมาคมฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพบทความจาก ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Peer Review) มาเป็นแบบเปิด (Open Peer Review) ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ระบบใหม่นี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนัก โดยเฉพาะในในประเทศไทย จึงทำให้หลายคนที่ยังไม่คุ้นชินเกิดความสงสัยขึ้น ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงขอรวบรวมบทความและวีดีโอที่สำนักพิมพ์ใหญ่ๆ ทั่วโลก ได้จัดทำและเผยแพร่ไว้แล้วมาให้ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกัน

Read more about กระบวนการพิจารณาแบบเปิด คืออะไร ?

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การบริหารและการจัดการ, การท่องเที่ยวและกีฬา และการศึกษาและการเรียนรู้) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบเปิด (Open Peer Review) มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-01

Articles

ดูทุกฉบับ